Szkolenia Język R

by:
Dostępne szkolenia 5
Data Science to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina działalności. Pozwala na przetwarzanie stale rosnącej ilości danych, zbieranych na serwerach na całym świecie. Kołem zamachowym Data Science jest obecnie rynek, ale działalność w tym obszarze wywodzi się ze świata nauki: matematyki stosowanej, statystyki i informatyki.

Data Science to również obszar kompetencyjny, który łączy w sobie doświadczenie w analizie danych, wiedzę statystyczną, umiejętności programistyczne i biegłość w komunikacji z systemami komputerowymi. Kompetencje w tym obszarze są ogromnie poszukiwane na rynku: przeciętne zarobki osób zajmujących się Data Science, zwanych Data Scientists, sięgają obecnie w Stanach Zjednoczonych 130 tysięcy dolarów rocznie i wciąż rosną. Trend ten jest obecny również w Polsce: rynek analizy danych jest rynkiem pracownika, a w epoce informacji pozycja zawodowa profesjonalnych analityków będzie się stale umacniała.

Uzyskanie kompetencji Data Scientist wymaga nauki programowania – klikalne interfejsy nie zapewniają już bowiem elastyczności, niezbędnej w profesjonalnym przetwarzaniu ogromnie zróżnicowanych danych pochodzących z różnych źródeł. Najszerzej wykorzystywane języki programowania w Data Science to obecnie: R, Python i Julia. Język R, mimo mniejszego tempa obliczeń, odznacza się istotnymi przewagami nad pozostałymi dwoma językami: jest bardzo intuicyjny, dzięki aktywnej społeczności użytkowników ma potężny zbiór pakietów dzięki którym można policzyć w nim praktycznie wszystko, oraz zdecydowanie przoduje w obszarze wizualizacji, pozwalając tworzyć spektakularne wykresy, skomplikowane diagramy i interaktywne aplikacje dowolnego typu.

Oferujemy Państwu kompleksowy kurs R, pozwalający na zdobycie kompetencji analitycznych na najwyższym poziomie. Uzyskanie biegłości w Data Science wymaga przejścia przez wszystkie etapy nauki R: od posługiwania się wersją bazową, przez umiejętne korzystanie z wyspecjalizowanych pakietów, aż po optymalizację wydajności kodu i konfigurowanie środowiska programistycznego pod swoje potrzeby. Treści te są zawarte w trzech szkoleniach z serii: „Analiza danych z wykorzystaniem R”. Oddzielnie potraktowano wizualizację danych: kurs „Wizualizacja danych z wykorzystaniem języka R” wprowadzi Państwa w świat twórczego graficznego odwzorowywania zakopanych w danych faktów, a także interaktywnych, klikalnych, animowanych i trójwymiarowych wizualizacji na miarę epoki informacyjnej, w której żyjemy.

Standardy JSystems

 1. Wszyscy nasi trenerzy muszą być praktykami i osiągać średnią z ankiet minimum 4.75 na 5. Nie ma wśród nas trenerów-teoretyków. Każdy trener JSystems ma bogate doświadczenie komercyjne w zakresie tematów z których prowadzi szkolenia.
 2. Wszystkie szkolenia mają format warszatowy. Każde zagadnienie teoretyczne jest poparte rzędem warsztatów w ściśle określonym formacie.
 3. Terminy gwarantowane na 100%. Jeśli jakiś termin jest oznaczony jako gwarantowany, oznacza to że odbędzie się nawet jeśli część grupy wycofa się z udziału. Ryzyko ponosimy my jako organizator.

Język R

Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej
  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
  • Instalować R i RStudio, oraz sprawnie pozyskiwać i uruchamiać nowe pakiety
  • Korzystać z funkcjonalności RStudio, wspomagających programowanie w języku R
  • Korzystać z pomocy i dokumentacji wbudowanej w język R
  • Konfigurować ścieżkę katalogu roboczego, uruchamiać zapisane w nim skrypty i eksportować do niego wyniki analiz
  • Tworzyć zmienne różnych typów i przypisywać im wartości
  • Posługiwać się szeroką paletą funkcji do przetwarzania zmiennych tekstowych, liczbowych, logicznych oraz dat
  • Identyfikować typy zmiennych i dokonywać konwersji między nimi
  • Posługiwać się generatorem liczb pseudolosowych
  • Konstruować wektory, macierze i ramki danych, i na różne sposoby odwoływać się do ich zawartości
  • Definiować własne funkcje statystyczne
  • Wczytywać dane z zewnętrznych źródeł: pliki tekstowe, arkusze Excel, bazy SPSS, internet
  • Zmieniać strukturę danych z formatu baz relacyjnych („długiego”) na format „szeroki” i na odwrót
  • Filtrować i sortować dane, rekodować zmienne i wyliczać wartości nowych zmiennych na podstawie istniejących
  • Przeprowadzać i interpretować wyniki analiz statystycznych:
   • opis rozkładu zmiennej
   • opis parametryczny zmiennej
   • analiza tabel kontyngencji
   • porównania średnich w podgrupach
   • analiza korelacji
   • regresja liniowa
   • wykonywanie testów statystycznych: test chi-kwadrat, test t dla prób niezależnych, analiza wariancji
   • wizualizacja zależności: histogramy, wykresy gęstości, wykresy słupkowe i liniowe, korelogramy

Warunki uczestnictwa

Szkolenie kierowane jest do osób, które chciałyby na co dzień posługiwać się językiem R jako narzędziem prowadzenia analiz w biznesie lub na polu naukowym. Kurs podstawowy przeznaczony jest dla osób bez, lub z niewielkim doświadczeniem w posługiwaniu się językiem R. Do kursu może przystąpić każdy, kto wykazuje się minimalną biegłością w posługiwaniu się liczbami. Wiedza statystyczna ani doświadczenie w programowaniu w innych językach nie są wymagane.
Cena udziału w szkoleniu 1800 PLN netto
  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
  • Samodzielnie pisać własne funkcje i uruchamiać je z kodu skryptu
  • Wykonywać operacje w pętlach, optymalizować szybkość działania pętli
  • Wczytywać dane z różnych źródeł: plików tekstowych, SPSS, ze stron WWW, API i baz JSON
  • Przeprowadzać obróbkę danych, będącą wstępem do ich analizy: zmiana struktury danych, rekodowanie etc.
  • Dokonywać opisu parametrów i rozkładów zmiennych oraz generować wizualizacje tych rozkładów
  • Generować i formatować tabele kontyngencji, opisywać kształt, siłę i istotność współzależności, wizualizować wyniki
  • Wyliczać wartości kluczowych parametrów zmiennych w podgrupach i wizualizować różnice między nimi
  • Stosować trzy rodzaje testów t oraz analizę wariancji do testować istotności różnic między średnimi w podgrupach
  • Diagnozować stopień spełnienia założeń teoretycznych modelu analizy regresji, i przywracać poprawność modelu
  • Mierzyć siłę i istotność korelacji między zmiennymi ciągłymi
  • Interpretować zawartość macierzy korelacji i wizualizować ją w postaci korelogramu
  • Budować modele regresji wielu zmiennych oraz interpretować wyniki analizy regresji
  • Diagnozować i usuwać przypadki pogwałcenia założeń teoretycznych modelu regresji
  • Ortogonalizować zestawy zmiennych z wykorzystaniem analizy czynnikowej i analizy głównych składowych
  • Wykonywać analizę skupień różnymi metodami (hierarchiczna, k-średnich)
  • Znać zastosowania ww. analiz w kontekście badawczym i marketingowym

Warunki uczestnictwa

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się analizą danych, które chciałyby z jednej strony podnieść swoje kompetencje w zakresie statystyki, z drugiej zaś: „przesiąść” się z przestarzałych aplikacji (Excel, SPSS, Statistica, SAS, Stata etc.) na wyspecjalizowany język R o imponujących możliwościach w zakresie analizy i wizualizacji danych. Kurs jest dostosowany do profilu osób działających zarówno w obszarze nauki, jak i biznesu, ze szczególnym ukierunkowaniem na analizę wyników z badań rynku i opinii. Kurs jest też dobrym wprowadzeniem do zagadnień klasycznej statystyki oraz analizy danych marketingowych dla osób, wykorzystujących do tej pory R do innych celów. Kurs przeznaczony jest dla osób z podstawową znajomością R – tak, aby tłumaczenie składni języka lub znaczenia podstawowych funkcji nie odrywało nas od nauki nowych zagadnień. W szczególności: doskonałym wstępem jest odbycie kursu „Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy”. Wiedza statystyczna ani doświadczenie w programowaniu w innych językach nie są wymagane.
Cena udziału w szkoleniu 1800 PLN netto
Wizualizacja danych z wykorzystaniem języka R
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej
  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
  • Dobierać odpowiednie techniki wizualizacji do posiadanych danych i rodzaju przekazywanych treści
  • Ograniczać zawartość informacyjną wykresu do najistotniejszych faktów
  • Generować w R podstawowe typy wykresów bez wykorzystania pakietów, i konfigurować ich parametry graficzne
  • Posługiwać się pakietem ggplot2 w celu pełnej kustomizacji wyglądu i zawartości wykresu
  • Tworzyć nietypowe, widowiskowe i niekiedy mocno wyspecjalizowane wizualizacje 2D:
   • mapy cieplne: prostokątne, heksagonalne i inne
   • wykresy powierzchniowe
   • grafy i diagramy łukowe
   • dashboardy
   • geomapy
  • Generować spektakularne wizualizacje, daleko wykraczające poza pojęcie grafiki 2D:
   • wykresy klikalne (pakiet grDevices)
   • wykresy interaktywne (pakiet plotly)
   • animowane wizualizacje
   • interaktywne wykresy trójwymiarowe (pakiet rgl)
   • reaktywne aplikacje, dopuszczające dowolny stopień kustomizacji wykresów (pakiet shiny)
  • Rozplanownywać powiązane wykresy na kartce i łączyć je w większe wizualizacje
  • Eksportować wizualizacje 2D do zewnętrznych plików, w formatach .png, .jpg i .pdf
  • Poszerzać swoją wiedzę na temat wizualizacji dzięki rekomendowanym wartościowym źródłom

Warunki uczestnictwa

Szkolenie kierowane jest do uczestników – naukowców, analityków danych, badaczy, dziennikarzy itp., którzy chcą tworzyć atrakcyjne i nietypowe wizualizacje – w szczególności do tych, którym nie wystarczają już programy pakietu MS Office.

Kurs przeznaczony jest dla osób z podstawową znajomością R – tak, aby tłumaczenie składni języka lub znaczenia podstawowych funkcji nie odrywało nas od nauki nowych zagadnień. W szczególności: doskonałym wstępem jest odbycie kursu „Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy”. Wiedza statystyczna ani doświadczenie w programowaniu w innych językach nie są wymagane.
Cena udziału w szkoleniu 1800 PLN netto
Machine Learning w R
3 dni Terminy online Terminy gwarantowane
Więcej
  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
  • Rozstrzygnąć, czy dany problem analityczny wymaga i dopuszcza zastosowanie metod uczenia maszynowego
  • Adekwatnie dobrać metodę uczenia maszynowego do problemu i struktury danych
  • Przygotować dane do analizy, m.in. tworząc zbiory treningowy i testowy
  • Uruchomić model w środowisku R i zinterpretować wyniki
  • Przeprowadzić analizę skupień / regresję wielozmiennową klasycznymi metodami nadzorowanymi i porównać jakość rozwiązania z modelem wygenerowanym z wykorzystaniem metod Machine Learning
  • Dostroić parametry modelu i ocenić jakość rozwiązania
  • Zastosować procedury służące poprawie rozwiązania i ocenić ich skuteczność
  • Samodzielnie pogłębiać wiedzę i doświadczenie w obszarze Machine Learning

Warunki uczestnictwa

Szkolenie jest kierowane do osób, które chcą w praktyce wykorzystywać metody uczenia maszynowego (Machine Learning) w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów analitycznych.

Kurs przeznaczony jest dla osób z co najmniej podstawową, a najlepiej średniozaawansowaną znajomością R – tak, aby tłumaczenie składni języka lub znaczenia podstawowych funkcji nie odrywało nas od nauki nowych zagadnień. Do podjęcia zagadnień Machine Learning niezbędna jest wiedza z obszaru zawartego w programie kursu „Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy”, a udział w kursie średniozaawansowanym jest rekomendowany.
Cena udziału w szkoleniu 1800 PLN netto

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 4.9/5

  Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy

  06-12-2023 Szkolenie intensywne, ale wartościowe Agnieszka Lisowska-Kierepka, Uniwersytet Wrocławski
 • 4.85/5

  Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy

  10-04-2019 Bardzo ciekawe szkolenie. Dużo uporządkowanych informacji. Zdecydowanie polecam zarówno dla osób, które chcą uporządkować swoją wiedzę i uzupełnić braki oraz dla osób, które nie mają jeszcze żadnego doświadczenia w pracy z językiem R. Marzena Andrzejczak, Comarch SA
 • 4.94/5

  Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy

  10-04-2019 Dzięki za intensywne 3 dni z R :) Marcin Krzystanek, Wakacje.pl SA
 • 4.78/5

  Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy

  05-12-2018 Profesjonalna organizacja. Kamil Iwański, PKO Bank Polski SA

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Skontaktuj się z nami:

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.