Informujemy, że w związku z sytuacją gospodarczą i wzrostem kosztów z dniem 06 marca 2023 ceny wybranych szkoleń ulegną zmianie. Aktualny cennik szkoleń obowiązuje do 05.03.2023 włącznie.
Informujemy, że już w I kwartale 2023 ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2023. Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy w uzupełnieniu wniosku.


Analiza danych z wykorzystaniem R - kurs średniozaawansowany

by:
Czas trwania 3 dni

Najbliższe terminy tego szkolenia

Cena szkolenia 1800 PLN (netto)

Skuteczność

W naszej pracy nadrzędną wartością jest skuteczność szkoleń. Jako programiści rozumiemy, że w nauce chodzi przede wszystkim o skuteczność. Wszystkie elementy procesu szkolenia, od doboru właściwego trenera do przemyślanej warsztatowej formuły są po to, by to osiągnąć. Doskonalimy się w tym od 2008 roku. Możesz więc na nas polegać!

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • obecny i prognozowany kierunek rozwoju języka R
  • object-oriented programming: obiekty i funkcje
  • przypomnienie składni i podstawowych funkcji języka R
  • przegląd zagadnień statystycznych i metod analitycznych omawianych podczas kursu
  • źródła wiedzy i doskonalenia umiejętności: literatura, kursy, blogi
 2. Definiowanie własnych funkcji
  • składnia funkcji
  • zmienne lokalne i globalne
  • argumenty wymagane i opcjonalne, deklarowanie domyślnych wartości
  • tryby zwracania wartości: return i invisible
  • obsługa błędów
  • uruchamianie funkcji z zewnętrznego pliku: source()
 3. Operacje w pętlach
  • pętle for
  • pętle while
  • pętle repeat
  • funkcje z rodziny apply() i ich przewaga nad pętlami ww. typów
 4. Wczytywanie danych z zewnętrznych źródeł
  • wczytywanie danych z plików tekstowych: read.table(), read.csv() i read.delim()
  • wczytywanie bardzo ciężkich plików: pakiety readr i data.table
  • import danych z zewnętrznych aplikacji, np. SPSS: pakiet foreign
  • wczytywanie danych wprost ze źródła w internecie
  • wczytywanie danych z API systemów informatycznych
  • wczytywanie danych w formacie JSON i ich zamiana w format tabelaryczny
 5. Czyszczenie danych
  • długi i szeroki format danych, sposoby zamiany jednego na drugi: spread() i gather() z pakietu tidyr
  • sprawdzanie logicznej spójności danych
  • rekodowanie zmiennych: ifelse() vs. car::recode()
  • radzenie sobie z brakami danych: na.omit() i tidyr::replace_na()
 6. Analiza tabelaryczna
  • opis parametryczny zmiennych
  • tabela rozkładu zmiennej i wizualizacja rozkładu: histogramy, wykresy słupkowe, wykresy gęstości rozkładu
  • tabele kontyngencji i ich formatowanie: janitor::tabyl()
  • istotność zależności: test chi-kwadrat
  • interpretacja współczynnika istotności statystycznej
  • siła zależności: współczynnik V Cramera
  • wizualizacja tabel kontyngencji
   • skumulowane wykresy słupkowe
   • mapy cieplne (heatmap)
  • porównania wartości średnich w podgrupach
   • możliwości funkcji aggregate()
   • statystyki w podgrupach z wykorzystaniem pakietu dplyr: group_by() %>% summarize()
  • testy różnic między średnimi
   • test t jednej próby
   • test t dla prób zależnych i niezależnych
   • analiza wariancji (ANOVA)
   • sprawdzanie czy spełnione są założenia modelu
   • metody poprawy modelu
  • wizualizacja różnic między średnimi
   • wykresy pudełkowe
   • wykresy liniowe
 7. Analiza korelacji
  • idea korelacji jako miernika siły współzależności
  • różnica między korelacją a wpływem / zależnością przyczynową
  • badanie liniowości związku na wykresie rozrzutu
  • nieliniowe przekształcanie zmiennych: rule of the bulge
  • wyliczanie współczynników korelacji
   • liniowe: r Pearsona
   • rangowe: rho Spearmana, tau Kendalla
   • dla zmiennych binarnych: Jaccard, Sørensen–Dice
   • dla zmiennych nominalnych: V Cramera, uncertainty coefficient
  • wizualizacja macierzy korelacji: korelogramy
  • radzenie sobie z brakami danych: metoda wyłączania przypadków parami (pairwise)
  • statystyczna istotność korelacji
 8. Modele regresyjne
  • model regresji jako narzędzie opisu i przewidywania
  • regresja liniowa: lm()
  • wizualizacja regresji jednej zmiennej: abline(lm())
  • interpretacja parametrów modelu
  • szacowanie siły wpływu: indeks Pratta
  • metody poprawy rozwiązania
   • sprawdzanie czy spełnione są założenia analizy regresji
   • testowanie normalności rozkładu
   • minimalizacja wzajemnego skorelowania predyktorów
   • ręczna i automatyczna selekcja predyktorów
   • eliminacja przypadków odstających
  • regresja wielomianowa
  • dodawanie do modelu interakcji między zmiennymi
 9. Analiza czynnikowa i analiza głównych składowych (PCA)
  • idea analizy czynnikowej
  • FA a PCA: podobieństwa i różnice
  • implementacja w R: funkcje princomp() i factanal()
  • wizualizacja wyników
  • dobór parametrów analizy
   • liczba czynników
   • selekcja zmiennych
   • metoda rotacji
  • interpretacja rozwiązania
  • zastosowania analizy czynnikowej
 10. Analiza skupień
  • zastosowania analizy skupień
  • znaczenie biznesowe segmentacji rynku
  • przygotowanie danych do analizy skupień
   • konstrukcja wskaźników
   • ortogonalizacja i standaryzacja zmiennych
   • eliminacja przypadków odstających
  • clustering hierarchiczny
   • wybór metody aglomeracji i metryki
   • podział zbioru na skupienia: hclust()
  • clustering k-średnich
   • wybór metody aglomeracji i metryki
   • podział zbioru na skupienia: kmeans()
  • selekcja rozwiązań
  • interpretacja wyników analizy skupień

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się na żywo z udziałem trenera. Nie jest to forma kursu video!
  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
  • Samodzielnie pisać własne funkcje i uruchamiać je z kodu skryptu
  • Wykonywać operacje w pętlach, optymalizować szybkość działania pętli
  • Wczytywać dane z różnych źródeł: plików tekstowych, SPSS, ze stron WWW, API i baz JSON
  • Przeprowadzać obróbkę danych, będącą wstępem do ich analizy: zmiana struktury danych, rekodowanie etc.
  • Dokonywać opisu parametrów i rozkładów zmiennych oraz generować wizualizacje tych rozkładów
  • Generować i formatować tabele kontyngencji, opisywać kształt, siłę i istotność współzależności, wizualizować wyniki
  • Wyliczać wartości kluczowych parametrów zmiennych w podgrupach i wizualizować różnice między nimi
  • Stosować trzy rodzaje testów t oraz analizę wariancji do testować istotności różnic między średnimi w podgrupach
  • Diagnozować stopień spełnienia założeń teoretycznych modelu analizy regresji, i przywracać poprawność modelu
  • Mierzyć siłę i istotność korelacji między zmiennymi ciągłymi
  • Interpretować zawartość macierzy korelacji i wizualizować ją w postaci korelogramu
  • Budować modele regresji wielu zmiennych oraz interpretować wyniki analizy regresji
  • Diagnozować i usuwać przypadki pogwałcenia założeń teoretycznych modelu regresji
  • Ortogonalizować zestawy zmiennych z wykorzystaniem analizy czynnikowej i analizy głównych składowych
  • Wykonywać analizę skupień różnymi metodami (hierarchiczna, k-średnich)
  • Znać zastosowania ww. analiz w kontekście badawczym i marketingowym

Warunki uczestnictwa

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się analizą danych, które chciałyby z jednej strony podnieść swoje kompetencje w zakresie statystyki, z drugiej zaś: „przesiąść” się z przestarzałych aplikacji (Excel, SPSS, Statistica, SAS, Stata etc.) na wyspecjalizowany język R o imponujących możliwościach w zakresie analizy i wizualizacji danych. Kurs jest dostosowany do profilu osób działających zarówno w obszarze nauki, jak i biznesu, ze szczególnym ukierunkowaniem na analizę wyników z badań rynku i opinii. Kurs jest też dobrym wprowadzeniem do zagadnień klasycznej statystyki oraz analizy danych marketingowych dla osób, wykorzystujących do tej pory R do innych celów. Kurs przeznaczony jest dla osób z podstawową znajomością R – tak, aby tłumaczenie składni języka lub znaczenia podstawowych funkcji nie odrywało nas od nauki nowych zagadnień. W szczególności: doskonałym wstępem jest odbycie kursu „Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy”. Wiedza statystyczna ani doświadczenie w programowaniu w innych językach nie są wymagane.
Terminy gwarantowane Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu. Więcej
Szkolenia online i udział online Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Uczestniczy łączą się na szkolenie za pomocą platfomy ZOOM. Informacje o wymaganym niezbędnym oprogramowaniu oraz informacje organizacyjne uczestnicy otrzymują na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W każdym szkoleniu stacjonarnym możesz brać udział online. Więcej
Inne szkolenia tej kategorii Sprawdź pozostałe    szkolenia Język R!

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 4.85/5

  Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy

  10-04-2019 Bardzo ciekawe szkolenie. Dużo uporządkowanych informacji. Zdecydowanie polecam zarówno dla osób, które chcą uporządkować swoją wiedzę i uzupełnić braki oraz dla osób, które nie mają jeszcze żadnego doświadczenia w pracy z językiem R. Marzena Andrzejczak, Comarch SA
 • 4.94/5

  Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy

  10-04-2019 Dzięki za intensywne 3 dni z R :) Marcin Krzystanek, Wakacje.pl SA
 • 4.78/5

  Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy

  05-12-2018 Profesjonalna organizacja. Kamil Iwański, PKO Bank Polski SA

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.