Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy

by:
Czas trwania 3 dni

Najbliższe terminy tego szkolenia

21.11 23.11 Termin gwarantowany Szkolenie online
Zapisz się

Szkolenie
dedykowane
dla Twojego
zespołu

Cena szkolenia 1800 PLN (netto)

Skuteczność

W naszej pracy nadrzędną wartością jest skuteczność szkoleń. Jako programiści rozumiemy, że w nauce chodzi przede wszystkim o skuteczność. Wszystkie elementy procesu szkolenia, od doboru właściwego trenera do przemyślanej warsztatowej formuły są po to, by to osiągnąć. Doskonalimy się w tym od 2008 roku. Możesz więc na nas polegać!

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • charakterystyka języka R
  • object-oriented programming: obiekty i funkcje
  • R a inne programy statystyczne i języki programowania
 2. Instalacja narzędzi R
  • repozytorium CRAN
  • instalacja R
  • zapoznanie z konsolą
  • instalacja RStudio
  • praca w środowisku RStudio
  • konfiguracja środowiska pracy
  • porządkowanie skryptu: wcięcia, komentarze, spis treści
  • korzystanie z wbudowanej pomocy:
   • wywoływanie pomocy
   • podgląd kodu funkcji
   • dokumentacja pakietów
   • książki o języku R
 3. Pakiety
  • różnorodność i rola pakietów (packages)
  • najpopularniejsze pakiety i ich możliwości
  • instalacja i ładowanie pakietów
  • wpływ zmian w kolejnych wersjach R na działanie programów
 4. Typy zmiennych i operacje na nich
  • przypisywanie wartości zmiennym: notacja „strzałkowa” a znak równości
  • zmienne liczbowe: podstawowe operatory i funkcje arytmetyczne
   • operatory: +, -, *, /, %/%, %%, ^, **
   • funkcje arytmetyczne: sum(), cumsum(), prod(), cumprod(), factorial(), sqrt()
   • logarytmy: log(), log2(), log10(), exp()
   • zaokrąglenia: round(), trunc(), ceiling()
   • format wyświetlania liczb: funkcje format() i sprintf()
  • ciągi tekstowe: podstawowe funkcje przetwarzania tekstu
   • program „Hello World!”: funkcje print() i cat()
   • konkatenacja: funkcje paste() i paste0()
   • przekształcanie ciągów tekstowych: substr(), tolower(), toupper()
   • wybrane funkcje pakietu stringr
  • wartości logiczne
   • stałe logiczne TRUE i FALSE
   • operatory i wyrażenia logiczne
  • zmienne w formacie Date
   • zmiany formatu dat: funkcje as.Date() i format()
   • konwersje między datą a timestampem: as.POSIXct()
   • wybrane funkcje pakietu lubridate
  • wektory typu factor
   • ekstrakcja i edycja poziomów wartości i etykiet factorów
   • ryzyko związane z korzystaniem z factorów
  • konwersje między typami: as.character(), as.numeric(), as.logical(), as.Date(), as.factor()
 5. Wektory i operacje na nich
  • wektorowa „filozofia” języka R
  • tworzenie wektorów
   • łączenie elementów w wektor: funkcja c()
   • sekwencje: seq()
   • replikacje: rep()
  • generowanie wektorów liczb losowych
   • permutacje i losowanie ze zbioru: sample()
   • losowanie liczb wedle znanego rozkładu: runif(), rnorm()
   • ziarno a reprodukowalność wyników: set.seed()
   • praktyczne zastosowania generatora liczb pseudolosowych
  • operacje na wektorach
   • działania arytmetyczne na wektorach
   • sortowanie: sort() i order()
   • rekodowanie wartości: ifelse()
   • operacje na zbiorach: union(), intersect(), setdiff(), setequal()
  • odwoływanie się do elementów wektora
   • odwołania po adresie
   • filtrowanie elementów wektora za pomocą wyrażeń logicznych
   • filtrowanie wektora za pomocą funkcji filter() z pakietu dplyr
   • programowanie w potokach: operator %>% z pakietu magrittr
   • wyszukiwanie elementów: funkcje is.element(), which(), which.max() i which.min()
 6. Wielowymiarowe obiekty: tablice, macierze, listy i ramki danych
  • tworzenie obiektów wielowymiarowych:
   • łączenie wektorów: cbind() i rbind()
   • tablice: array, as.array()
   • macierze: matrix, as.matrix()
   • ramki danych: data.frame, as.data.frame()
   • format danych macierzowych tibble
  • selekcja przypadków i zmiennych
   • po adresie
   • po nazwach wierszy i kolumn
   • za pomocą wyrażeń logicznych
   • za pomocą funkcji select() i filter() z pakietu dplyr
   • wyszukiwanie elementów macierzy spełniających dany warunek: which(arr.ind = TRUE)
  • inne operacje na macierzach i ramkach danych
   • transponowanie macierzy: t()
   • sortowanie zbioru danych
   • dodawanie nowych zmiennych, będących funkcją istniejących
   • sumowanie i uśrednianie wierszy i kolumn: rowSums(), colSums(), rowMeans() i colMeans()
 7. Opis statystyczny jednej zmiennej
  • opis rozkładu zmiennej: table(), prop.table()
  • wizualizacja rozkładu: hist() i plot(density())
  • parametry poziomu wartości: min(), max(), mean(), median() i quantiles()
  • parametry rozproszenia: sd(), var() i IQR()
  • wyłączanie braków danych: na.rm = TRUE
  • definiowanie własnych funkcji statystycznych
   • składnia funkcji
   • zmienne lokalne i globalne
   • argumenty wymagane i opcjonalne, deklarowanie domyślnych wartości
   • uruchamianie funkcji z zewnętrznego pliku: source()
  • wyliczenia parametrów wszystkich zmiennych ze zbioru danych, z użyciem funkcji summary() i lapply()
  • rekodowanie zmiennych ciągłych na przedziały: funkcja cut()
  • formatowanie tabel rozkładu: funkcja tabyl() z pakietu janitor
  • formatowanie wykresów słupkowych: funkcja barplot() i jej argumenty graficzne
  • automatyczny eksport wykresów do postaci plików graficznych i PDF
 8. Wczytywanie danych z zewnętrznych źródeł
  • wczytywanie danych z plików tekstowych: read.table(), read.csv() i read.delim()
  • import danych z zewnętrznych aplikacji, np. SPSS: pakiet foreign
  • wczytywanie danych wprost ze źródła w internecie
  • długi i szeroki format danych, sposoby zamiany jednego na drugi: spread() i gather() z pakietu tidyr
 9. Analiza współzależności między zmiennymi
  • tabele kontyngencji
   • generowanie i formatowanie tabel kontyngencji
   • interpretacja zależności i sposób opisu wyników
   • istotność zależności: test chi-kwadrat
   • interpretacja współczynnika istotności statystycznej
   • siła zależności: współczynnik V Cramera
   • wizualizacja zależności: skumulowane wykresy słupkowe
  • zależność zmiennej ciągłej od zmiennej kategorialnej
   • porównania średnich w podgrupach: aggregate()
   • statystyki w podgrupach z wykorzystaniem pakietu dplyr: group_by() %>% summarize()
   • testy różnic między średnimi: test t dla prób niezależnych i jednoczynnikowa analiza wariancji
   • interpretacja wyników testów
   • wizualizacja różnic między średnimi: wykresy liniowe
  • analiza korelacji
   • wizualizacja zależności: wykresy rozrzutu
   • siła zależności: korelacje proste, macierze korelacji
   • wizualizacja korelacji: korelogramy
  • modele liniowe
   • regresja liniowa jednej zmiennej: lm()
   • wizualizacja zależności: abline(lm())
   • regresja liniowa wielu zmiennych
   • interpretacja współczynników modelu
  • formułowanie wniosków z analizy
 10. Analiza danych – od wczytania danych do wizualizacji

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się na żywo z udziałem trenera. Nie jest to forma kursu video!
  Po ukończeniu tego szkolenia uczestnik będzie potrafił:
  • Instalować R i RStudio, oraz sprawnie pozyskiwać i uruchamiać nowe pakiety
  • Korzystać z funkcjonalności RStudio, wspomagających programowanie w języku R
  • Korzystać z pomocy i dokumentacji wbudowanej w język R
  • Konfigurować ścieżkę katalogu roboczego, uruchamiać zapisane w nim skrypty i eksportować do niego wyniki analiz
  • Tworzyć zmienne różnych typów i przypisywać im wartości
  • Posługiwać się szeroką paletą funkcji do przetwarzania zmiennych tekstowych, liczbowych, logicznych oraz dat
  • Identyfikować typy zmiennych i dokonywać konwersji między nimi
  • Posługiwać się generatorem liczb pseudolosowych
  • Konstruować wektory, macierze i ramki danych, i na różne sposoby odwoływać się do ich zawartości
  • Definiować własne funkcje statystyczne
  • Wczytywać dane z zewnętrznych źródeł: pliki tekstowe, arkusze Excel, bazy SPSS, internet
  • Zmieniać strukturę danych z formatu baz relacyjnych („długiego”) na format „szeroki” i na odwrót
  • Filtrować i sortować dane, rekodować zmienne i wyliczać wartości nowych zmiennych na podstawie istniejących
  • Przeprowadzać i interpretować wyniki analiz statystycznych:
   • opis rozkładu zmiennej
   • opis parametryczny zmiennej
   • analiza tabel kontyngencji
   • porównania średnich w podgrupach
   • analiza korelacji
   • regresja liniowa
   • wykonywanie testów statystycznych: test chi-kwadrat, test t dla prób niezależnych, analiza wariancji
   • wizualizacja zależności: histogramy, wykresy gęstości, wykresy słupkowe i liniowe, korelogramy

Warunki uczestnictwa

Szkolenie kierowane jest do osób, które chciałyby na co dzień posługiwać się językiem R jako narzędziem prowadzenia analiz w biznesie lub na polu naukowym. Kurs podstawowy przeznaczony jest dla osób bez, lub z niewielkim doświadczeniem w posługiwaniu się językiem R. Do kursu może przystąpić każdy, kto wykazuje się minimalną biegłością w posługiwaniu się liczbami. Wiedza statystyczna ani doświadczenie w programowaniu w innych językach nie są wymagane.
Terminy gwarantowane Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu. Więcej
Szkolenia online i udział online Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Uczestniczy łączą się na szkolenie za pomocą platfomy ZOOM. Informacje o wymaganym niezbędnym oprogramowaniu oraz informacje organizacyjne uczestnicy otrzymują na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W każdym szkoleniu stacjonarnym możesz brać udział online. Więcej
Inne szkolenia tej kategorii Sprawdź pozostałe    szkolenia Język R!

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 4.85/5

  Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy

  10-04-2019 Bardzo ciekawe szkolenie. Dużo uporządkowanych informacji. Zdecydowanie polecam zarówno dla osób, które chcą uporządkować swoją wiedzę i uzupełnić braki oraz dla osób, które nie mają jeszcze żadnego doświadczenia w pracy z językiem R. Marzena Andrzejczak, Comarch SA
 • 4.94/5

  Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy

  10-04-2019 Dzięki za intensywne 3 dni z R :) Marcin Krzystanek, Wakacje.pl SA
 • 4.78/5

  Analiza danych z wykorzystaniem R – kurs podstawowy

  05-12-2018 Profesjonalna organizacja. Kamil Iwański, PKO Bank Polski SA

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Szkolenia otwarte 22 299 53 69
Szkolenia zamknięte i grupy 733 908 205
Napisz do nas

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.