Polityka prywatnościJSystems sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (JSystems) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności swoich klientów oraz użytkowników odwiedzających stronę internetową jsystems.pl. Zależy nam, aby każda osoba korzystająca z naszych usług dokładnie wiedziała jakie dane pozyskujemy oraz jak je zabezpieczamy przed dostępem osób nieuprawnionych. Z tego względu ustanowiliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych.

Firma JSystems z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze informatycznym i organizacyjnym, ukierunkowane na jak najlepsze zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ich ujawnieniem, utraceniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych

Co to są dane osobowe? Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa zaś do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (dane osobowe).

W związku ze świadczonymi usługami polegającymi na prowadzeniu szkoleń z zakresu baz danych, programowania, systemów operacyjnych i innych JSystems gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe. Niektóre z ww usług (np. dostawa oprogramowania) dostarczane są przez partnerów i kontrahentów JSystems, którzy mogą gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów wykonania usługi oraz w zakresie i zgodnie z zasadami opisanymi w ich politykach prywatności. Gromadzenie Państwa danych osobowych może nastąpić poprzez stronę internetową jsystems.pl, w szczególności przy użyciu formularza kontaktowego, dokonania rezerwacji kontaktu poprzez stronę internetową czy też za pomocą technologii plików cookies.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) RODO, poniżej przedstawiamy Państwu istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez JSystems.

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych jest podmiotem, który gromadzi, wykorzystuje, przetwarza i udostępnia, a także odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest JSystems spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1/3, 02-019 Warszawa, NIP 5252597520, REGON: 147470200, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528203.

Dla potrzeb należytego świadczenia przez nas usług gromadzimy dane osobowe jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Jednocześnie przy ich przetwarzaniu dokładamy wszelkich starań aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umów na przeprowadzenie szkoleń i innych W tym zakresie przetwarzane będą następujące dane:
  • określające strony, przedmiot i rodzaj umowy: w tym imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, rodzaj, temat oraz termin szkolenia,
  • informacje dodatkowe: adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, numer rachunku bankowego,
 2. w celu obsługi zlecenia reklamacyjnego. W tym zakresie przetwarzane będą następujące dane:
  • określające strony, przedmiot postępowania reklamacyjnego: w tym imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL, a także rodzaj i termin szkolenia,
  • określające dane dodatkowe: w tym adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
 3. w celu marketingu bezpośredniego produktów JSystems. W tym zakresie przetwarzane będą następujące dane:
  • określające potencjalnego klienta: w tym imię, nazwisko,
  • określające dane kontaktowe: w tym numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
 4. w celu dokonania badań i analiz statystycznych. na potrzeby JSystems. W tym zakresie przetwarzane będą następujące dane:
  • określające strony przedmiot i rodzaj, umowy: w tym imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, rodzaj umowy cywilnoprawnej,
  • określające dane kontaktowe: w tym numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
  • informacje dodatkowe: dane otrzymane z powszechnych rejestrów dłużników imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL,
 5. w celu lepszego zrozumienia użytkowników, umożliwiającego udoskonalanie oferowanych im produktów i usług przez JSystems.W tym zakresie przetwarzane będą dane określające aktywność na stronie internetowej jsystems.pl.
 6. w celu odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie jsystems.pl. W tym zakresie przetwarzane będą dane:
  • określające podmiot pytający: w tym imię, nazwisko,
  • określające przedmiot zapytania: temat zapytania, rodzaj szkolenia,
  • określające dane kontaktowe: w tym numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
 7. w celu monitoringu terenu przedsiębiorstwa JSystems aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, klientom i gościom JSystems oraz ich mienia i mienia JSystems. W tym zakresie przetwarzane będą dane utrwalające wizerunek osób przebywających na terenie lub w obrębie przedsiębiorstwa JSystems.
Podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzany Państwa dane osobowe na podstawie różnych podstaw prawnych w zależności od celu ich przetwarzania. Jednocześnie dane osobowe przechowywane są jedynie na okres jaki jest potrzebny dla danego celu, dla którego je wykorzystujemy.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów na przeprowadzenie szkoleń i innych podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO), natomiast podanie danych osobowych jest konieczne dla celów wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym wypadku dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu obsługi zlecenia reklamacyjnego podstawę przetwarzania stanowi obowiązek ustawowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W opisanym przypadku dane osobowe przetwarzane będą przez okres do ostatecznego zakończenia postępowania reklamacyjnego i wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów JSystems podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes JSystems, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a także Państwa zgoda (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielona za pomocą formularza i innych narzędzi znajdujących się na stronie jsystems.pl. W tym przypadku dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania niemożliwa będzie realizacja usług marketingowych, w tym m.in. przesyłanie informacji o produktach, rabatach, konkursach.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu dokonania badań i analiz statystycznych na potrzeby JSystems podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes JSystems związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres dziesięciu lat od chwili zawarcia umowy lub do momentu wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu lepszego zrozumienia użytkowników, umożliwiającego udoskonalanie oferowanych im produktów i usług przez JSystems podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) udzielona za pomocą formularza i innych narzędzi znajdujących się na stronie internetowej jsystems.pl. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od momentu wykonania umowy, usługi.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie jsystems.pl podstawą przetwarzania danych jest realizacja działań niezbędnych do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO), natomiast podanie danych osobowych jest konieczne dla celów wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu monitoringu przedsiębiorstwa JSystems podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych, tj. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, kontrahentom i gościom Spółki oraz ich mienia i mienia Spółki (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku konieczności wykorzystania zapisu monitoringu – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne po prawidłowego wykonania naszych usług.

Powyższe terminy mogą być przedłużone w oparciu o nasze zobowiązania prawne lub regulacyjne, jak również na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w celu zarządzania naszymi prawami (np. w celu zabezpieczenia naszych roszczeń postępowaniu sądowym) lub do celów statystycznych lub historycznych. Gdy nie potrzebujemy już korzystać lub przechowywać Państwa danych osobowych, są one usuwane z naszych systemów oraz rejestrów lub anonimizowane, tak aby nie można już było Państwa zidentyfikować na ich podstawie. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.

Udostępnianie danych osobowych

JSystems świadcząc usługi w zakresie prowadzenia szkoleń współpracuje z kontrahentami, którzy dostarczając m.in. oprogramowanie, gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe dla celów wykonania zamówień i usług oraz w zakresie i na zasadach opisanych w ich politykach prywatności. W tym zakresie współadministratorami Państwa danych osobowych są:

JSystems prowadząc działalność gospodarczą zleca wykonanie poszczególnych czynności i usług podmiotom zewnętrznym, które na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych przetwarzają Państwa dane osobowe. Są nimi:

Ponadto JSystems może udostępniać Państwa dane osobowe organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego lub ochrony naszych praw, praw osoby trzeciej lub bezpieczeństwa osobistego jednostki oraz klientów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

JSystems jako administrator danych osobowych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych oraz w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z usług.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Pliki cookies

Działając jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że nasza strona internetowa jsystems.pl używa technologii plików cookies, które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Co to są pliki cookies? To krótkie informacje tekstowe zapisywane przez serwery JSystems lub przez serwery firm partnerskich na Państwa urządzeniach końcowych (np. komputer, tablet, smartfon), które mogą zostać odczytane przez nasze serwery przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym. Pliki cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze strony internetowej na potrzeby Google Analitics. Zawartość tych plików pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystywane przez nas pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu końcowym, jego oprogramowaniu, ani też nie mają negatywnego wpływu na jego funkcjonowanie.

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym podczas użytkowania naszej strony internetowej oraz uzyskującymi do nich dostęp są:

Pragniemy wskazać, iż umieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniach końcowych podczas użytkowania naszej strony internetowej ma na celu:

Na naszej stronie internetowej mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na Państwa urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. By zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności naszej strony internetowej.

W przypadku umieszczenia plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, przechowujemy je tak długo jak jest to konieczne do osiągnięcia ich celów tj. przez okres trwania sesyjnych plików cookies lub identyfikacyjnych plików sesyjnych, oraz przez okres określony zgodnie z prawem.

Uprawnienia Użytkownika

W ramach ochrony swoich danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

Inspektor ochrony danych

W celu lepszego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych oraz uprawnień jakie Państwu przysługują w związku z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem możliwy jest:

Postanowienia końcowe

Naszym celem jest zapewnienie najdalej posuniętej ochrony dla Państwa danych osobowych. W związku z tym pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące Polityki prywatności. Jakiekolwiek uwagi oraz pytania należy kierować na: JSystems sp. z o.o., ul.Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, e:mail: biuro@jsystems.pl.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmian treści polityki prywatności w przypadku zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na naszej stronie internetowej poprzez publikację nowej wersji Polityki prywatności.

Ponadto zwracamy uwagę, iż strona jsystems.pl może zawierać linki lub odesłania do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki prywatności. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z zasadami ochrony prywatności na nich obowiązującymi. Strony te podlegają własnym zasadom ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich działanie, w tym za przetwarzanie danych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.