Regulamin szkoleń

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy dokument określa zasady współpracy pomiędzy firmą JSystems Sp z o.o. a Uczestnikami Szkolenia organizowanych przez firmę JSystems Sp z o.o.
  2. Organizatorem szkoleń jest firma JSystems Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A lok. 6.1 w Warszawie.
  3. Lista szkoleń oraz proponowanych i gwarantowanych terminów szkoleń jest dostępna na stronie internetowej: www.jsystems.pl.
 2. Ogólna charakterystyka szkoleń
  1. Firma JSystems Sp z o.o. organizuje szkolenia otwarte (sprzęt wraz z odpowiednim oprogramowaniem, salę szkoleniową, lunch oraz przerwę kawową zapewnia firma JSystems Sp z o.o. ; w szkoleniach otwartych mogą uczestniczyć osoby z rożnych firm zainteresowane konkretnym tematem szkolenia, oraz szkolenia zamknięte (dedykowane dla jednej konkretnej firmy, organizowane w siedziebie firmy JSystems Sp z o.o. lub w siedzibie klienta).
  2. Program szkolenia otwartego oferowanego przez firmę JSystems Sp z o.o. jest dostępny na stronie internetowej www.jsystems.pl i jest realizowany podczas trwania szkolenia. Ewentualne dodatkowe tematy, które miałyby zostać omówione podczas trwania szkolenia zostaną poddane głosowaniu w konkretnej grupie szkoleniowej.
  3. Program szkolenia zamkniętego może być równoznaczny z programem szkolenia dostępnego na stronie internetowej www.jsystems.pl lub może zostać zmodyfikowany po wcześniejszym zaakceptowaniu modyfikacji przez firmę JSystems Sp z o.o.
  4. Liczba miejsc na szkoleniach otwartych organizowanych przez firmę JSystems Sp z o.o. jest ograniczona. Jeżeli przy konkretnym terminie szkolenia na stronie www.jsystems.pl znacznik ,,Zapisz się’’ jest zaznaczony na szaro oznacza to, że w danym terminie nie ma już żadnego wolnego miejsca.
 3. Rezerwacja miejsca na szkolenie
  1. Na stronie internetowej www.jsystems.pl są dostępne proponowane i gwarantowane terminy szkoleń. Przy każdym terminie widnieje znacznik ,,Zapisz się’’. W celu dokonania rezerwacji miejsca na szkolenie należy wcisnąć przycisk, uzupełnić dane i nacisnąć: wyślij zgłoszenie.
  2. Po wysłaniu zgłoszenia do firmy JSystems Sp z o.o. na konkretny termin szkolenia, na adres e-mail uczestnika szkolenia zostaje wysłany link aktywacyjny, który trzeba nacisnąć, aby zgłoszenie zostało oficjalnie zaakceptowane.
  3. Po ostatecznej akceptacji zgłoszenia pracownik z Biura Obsługi Klienta firmy JSystems Sp z o.o. wysyła potwierdzenie zapisu osoby na szkolenie.
  4. Potwierdzenie uczestnictwa klienta w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.
  5. Informujemy, że jeżeli zgłaszający odwoła uczestnictwo w szkoleniu/konsultacjach na 1-5 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia lub gdy uczestnik nie zgłosi się na kurs, uiszcza opłatę w wysokości 100% ceny kursu.
  6. Niestawienie się na szkoleniu lub opuszczenie części zajęć nie anuluje obowiązku opłaty za kurs w pełnej wysokości.
  7. W przypadku choroby uczestnika szkolenia istnieje możliwość zamiany uczestnika na inną osobę. O takiej zmianie zarówno o chorobie jak i nieobecności pracownika na szkoleniu firma JSystems Sp. z o.o. jako organizator szkolenia musi dowiedzieć się niezwłocznie - jest to podyktowane procesem organizacji szkolenia.
 4. Płatności
  1. Płatność za szkolenie zostaje realizowana na podstawie faktury proforma (wystawionej w momencie otrzymania formularza zgłoszeniowego z terminem płatności 7 dni) lub faktury VAT (wystawionej 1. dnia szkolenia z terminem płatności 14 dni).
  2. Jeżeli Klient posiada procedury, które uniemożliwiają mu uiszczenia płatności za wystawioną fakturę VAT w ciągu 14 dni jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tej sytuacji firmę JSystems Sp. z o.o. Po akceptacji przez firmę JSystems Sp. z o.o. wydłużonego czasu płatności, Klient otrzymuje fakturę VAT do opłacenia.
  3. Jeżeli faktura proforma wystawiona przed szkoleniem z terminem płatności 7 dni przed datą rozpoczęcia się szkolenia nie zostanie uregulowana, uczestnik szkolenia nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu.
  4. Cena szkolenia otwartego widoczna przy każdym terminie szkolenia na stronie www.jsystems.pl jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT.
  5. Jeżeli Klient posiada zwolnienie z płatności podatku VAT jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym firmę JSystems Sp. z o.o. oraz przesłać odpowiednie zaświadczenie stwierdzające ten fakt na adres e-mail: biuro@jsystems.pl.
  6. Cena szkolenia podana na stronie internetowej www.jsystems.pl zawiera: materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat ukończenia szkolenia, obiad serwowany w restauracji "Oberża pod Czerwonym Wieprzem" oraz dostęp do całodziennej przerwy kawowej: woda niegazowana, woda gazowana, kawa, herbata, ciastka, owoce.
 5. Ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniu
  1. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się nie przeszkadzać w prowadzenia zajęć trenerowi przez co rozumie się rozmowy przez telefon na sali szkoleniowej, rozpraszanie grupy rozmowami z innymi uczestnikami szkolenia oraz niestosowne komentarze.
  2. Uczestnicy szkoleń, którzy notorycznie utrudniają prowadzenie szkolenia trenerowi poprzez swoje niestosowne zachowanie mogą zostać usunięci z sali szkoleniowej bez możliwości zwrotu kosztów szkolenia.
  3. Dbając o komfort pozostałych uczestników szkolenia osoba, która niestosownie zachowywała się podczas trwania szkolenia i na którą odnotowano skargi od innych uczestników może zostać wpisana na Czarną Listę Uczestników Szkoleń firmy JSystems Sp. z o.o., co jednoznacznie wiążę się z tym, że osoba ta nie może zrealizować żadnego szkolenia w firmie JSystems Sp. z o.o.
 6. Skargi i reklamacje
  1. Skargi, zastrzeżenia i reklamacje należy kierować na adres e-mail: biuro@jsystems.pl
  2. Firma JSystems Sp. z o.o. ma 14 dni na ustosunkowanie się do skargi, zażalenia lub reklamacji drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Administrator danych osobowych jest podmiotem, który gromadzi, wykorzystuje, przetwarza i udostępnia, a także odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest JSystems spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1/3, 02-019 Warszawa, NIP 5252597520, REGON: 147470200, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528203.Dla potrzeb należytego świadczenia przez nas usług gromadzimy dane osobowe jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Jednocześnie przy ich przetwarzaniu dokładamy wszelkich starań aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
  2. Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:
   1. w celu zawarcia i wykonania umów na przeprowadzenie szkoleń i innych W tym zakresie przetwarzane będą następujące dane:
    • określające strony, przedmiot i rodzaj umowy: w tym imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, rodzaj, temat oraz termin szkolenia,
    • informacje dodatkowe: adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, numer rachunku bankowego,
   2. w celu obsługi zlecenia reklamacyjnego. W tym zakresie przetwarzane będą następujące dane:
    • określające strony, przedmiot postępowania reklamacyjnego: w tym imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL, a także rodzaj i termin szkolenia,
    • określające dane dodatkowe: w tym adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
   3. w celu marketingu bezpośredniego produktów JSystems. W tym zakresie przetwarzane będą następujące dane:
    • określające potencjalnego klienta: w tym imię, nazwisko,
    • określające dane kontaktowe: w tym numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
   4. w celu dokonania badań i analiz statystycznych. na potrzeby JSystems. W tym zakresie przetwarzane będą następujące dane:
    • określające strony przedmiot i rodzaj, umowy: w tym imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, rodzaj umowy cywilnoprawnej,
    • określające dane kontaktowe: w tym numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
    • informacje dodatkowe: dane otrzymane z powszechnych rejestrów dłużników imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL,
   5. w celu lepszego zrozumienia użytkowników, umożliwiającego udoskonalanie oferowanych im produktów i usług przez JSystems. W tym zakresie przetwarzane będą dane określające aktywność na stronie internetowej jsystems.pl.
   6. w celu odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie jsystems.pl. W tym zakresie przetwarzane będą dane:
    • określające podmiot pytający: w tym imię, nazwisko,
    • określające przedmiot zapytania: temat zapytania, rodzaj szkolenia,
    • określające dane kontaktowe: w tym numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
   7. w celu monitoringu terenu przedsiębiorstwa JSystems aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, klientom i gościom JSystems oraz ich mienia i mienia JSystems. W tym zakresie przetwarzane będą dane utrwalające wizerunek osób przebywających na terenie lub w obrębie przedsiębiorstwa JSystems.
  3. Przetwarzany Państwa dane osobowe na podstawie różnych podstaw prawnych w zależności od celu ich przetwarzania. Jednocześnie dane osobowe przechowywane są jedynie na okres jaki jest potrzebny dla danego celu, dla którego je wykorzystujemy. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów na przeprowadzenie szkoleń i innych podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO), natomiast podanie danych osobowych jest konieczne dla celów wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym wypadku dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu obsługi zlecenia reklamacyjnego podstawę przetwarzania stanowi obowiązek ustawowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W opisanym przypadku dane osobowe przetwarzane będą przez okres do ostatecznego zakończenia postępowania reklamacyjnego i wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów JSystems podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes JSystems, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a także Państwa zgoda (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielona za pomocą formularza i innych narzędzi znajdujących się na stronie jsystems.pl. W tym przypadku dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania niemożliwa będzie realizacja usług marketingowych, w tym m.in. przesyłanie informacji o produktach, rabatach, konkursach.
   W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu dokonania badań i analiz statystycznych na potrzeby JSystems podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes JSystems związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres dziesięciu lat od chwili zawarcia umowy lub do momentu wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu lepszego zrozumienia użytkowników, umożliwiającego udoskonalanie oferowanych im produktów i usług przez JSystems podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) udzielona za pomocą formularza i innych narzędzi znajdujących się na stronie internetowej jsystems.pl. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od momentu wykonania umowy, usługi. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie jsystems.pl podstawą przetwarzania danych jest realizacja działań niezbędnych do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO), natomiast podanie danych osobowych jest konieczne dla celów wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celu monitoringu przedsiębiorstwa JSystems podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych, tj. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, kontrahentom i gościom Spółki oraz ich mienia i mienia Spółki (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku konieczności wykorzystania zapisu monitoringu – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne po prawidłowego wykonania naszych usług. Powyższe terminy mogą być przedłużone w oparciu o nasze zobowiązania prawne lub regulacyjne, jak również na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w celu zarządzania naszymi prawami (np. w celu zabezpieczenia naszych roszczeń postępowaniu sądowym) lub do celów statystycznych lub historycznych. Gdy nie potrzebujemy już korzystać lub przechowywać Państwa danych osobowych, są one usuwane z naszych systemów oraz rejestrów lub anonimizowane, tak aby nie można już było Państwa zidentyfikować na ich podstawie. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.
  4. Naszym celem jest zapewnienie najdalej posuniętej ochrony dla Państwa danych osobowych. W związku z tym pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące Polityki prywatności. Jakiekolwiek uwagi oraz pytania należy kierować na: JSystems sp. z o.o., ul.Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, e:mail: biuro@jsystems.pl. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmian treści polityki prywatności w przypadku zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na naszej stronie internetowej poprzez publikację nowej wersji Polityki prywatności. Ponadto zwracamy uwagę, iż strona jsystems.pl może zawierać linki lub odesłania do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki prywatności. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z zasadami ochrony prywatności na nich obowiązującymi. Strony te podlegają własnym zasadom ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich działanie, w tym za przetwarzanie danych.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Potwierdzenie udziału w szkoleniu przez uczestnika szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
  2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane każdorazowo przez firmę JSystems Sp. z o.o.
  3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.jsystems.pl
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2020.

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.