Informujemy, że w związku z ciągłym podnoszeniem jakości naszych szkoleń i związanymi z tym kosztami, w dniu 06.09.2024 ceny wybranych szkoleń wzrosną. Aktualny cennik obowiązuje do 05.09.2024 włącznie.


Analiza Power BI - DAX + M

by:
Czas trwania 3 dni

Najbliższe terminy tego szkolenia

12.08 14.08 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się
30.09 02.10 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się
04.11 06.11 Termin gwarantowany Szkolenie online Ostatnie miejsca!
Zapisz się

Szkolenie
dedykowane
dla Twojego
zespołu

Cena szkolenia 2100 PLN (netto)

Standardy JSystems

 1. Wszyscy nasi trenerzy muszą być praktykami i osiągać średnią z ankiet minimum 4.75 na 5. Nie ma wśród nas trenerów-teoretyków. Każdy trener JSystems ma bogate doświadczenie komercyjne w zakresie tematów z których prowadzi szkolenia.
 2. Wszystkie szkolenia mają format warszatowy. Każde zagadnienie teoretyczne jest poparte rzędem warsztatów w ściśle określonym formacie.
 3. Terminy gwarantowane na 100%. Jeśli jakiś termin jest oznaczony jako gwarantowany, oznacza to że odbędzie się nawet jeśli część grupy wycofa się z udziału. Ryzyko ponosimy my jako organizator.
 4. Do każdego szkolenia które wymaga jakiegokolwiek oprogramowania dostarczamy skonfigurowane, gotowe hosty w chmurze. Dzięki temu uczestnik nie musi nic instalować na swoim komputerze (i bić się z blokadami korporacyjnymi). Połączenie następuje przez zdalny pulpit lub SSH - w zależności od szkolenia.
Zapisz się
Program szkolenia
 1. Przegląd oprogramowania

 2. Cel: zapoznanie się z oprogramowaniem przydatnym w pracy z modelami danych.

  • Tworzenie modelu danych: Power BI desktop – wymagany
  • Microsoft SQL Server Management Studio – opcjonalny
  • DAX Studio – opcjonalnie do pracy z DAX
  • Visual Studio Code – opcjonalnie do pracy z Power Query M

 3. Praca z Power BI – główne etapy pracy

 4. Cel: Poglądowe omówienie etapów tworzenia i życia raportu stworzonego w Power BI Desktop.

  • Przygotowanie danych dla Power BI Desktop w Power Query.
  • Optymalizacja i parametryzacja danych, także z użyciem języka SQL.
  • Praca z modelem danych DAX: relacje, tabele, kolumny obliczeniowe, tabele obliczeniowe i miary.
  • Budowa raportu w aplikacji Power BI Desktop.
  • Publikacja i udostępnienie reportu w usłudze Power BI.
  • Zarządzanie kontrolą dostępu do modelu danych.
  • Ponowne użycie opublikowanego modelu danych.
  • Aktualizacja raportu online

 5. Język Power Query M

 6. Cel: Omówienie możliwości jakie daje podłączenie danych z użyciem Power Query i odpowiedź na zasadnicze pytanie co to jest język M.

  • Czym jest język Power Query M, gdzie jest stosowany i jakie ma możliwości.
  • Zastosowania M (Power BI, Power Pivot, Dataverse)
  • Podstawy oraz koncepcja języka M
  • Ograniczenie języka M i ryzyko związane z Case Sensitive.
  • Aktualizacja danych.

 7. Źródła danych dla modelu Power BI Desktop

 8. Cel: Przegląd najpopularniejszych źródeł danych, z których możesz pobrać dane do Power BI.

  • Pliki CSV, Excel, JSON, XML, PDF.
  • Internetowe źródła danych: Tabele opublikowane na stronach WWW.
  • Usługi danych strumieniowych – Odata.
  • Masowy import plików z folderu.
  • Biblioteki SharePoint 365 jako repozytorium plików – poglądowo.
  • Relacyjne bazy danych SQL (domyślnie Microsoft SQL Server).

 9. Power Query w łączeniu i przekształcaniu danych

 10. Cel: Praktyczne podejście do zaimportowanych danych, ich przekształcenie i optymalizacja.

  • Filtrowanie i sortowanie danych wejściowych,
  • Kontrola jakości danych: wyszukiwanie anomalii, błędów i niespójności.
  • Kolumny obliczeniowe i warunkowe.
  • Tworzenie niestandardowych kolumn obliczeniowych.
  • Bezpośrednia edycja kodu M: pasek formuły i edytor zaawansowany.
  • Duplikowanie zapytania a odwołanie do zapytania.
  • Przenoszenie zapytań między aplikacjami.
  • Wielokrotne odwołania do obiektów.
  • Praca z bibliotekami funkcji: tekst, liczby, czas.
  • Typy danych i ich konwersja, ustawienia regionalne użytkownika.
  • Scalanie i podział kolumn i wierszy.

 11. Praca z tabelami w języku Power Query M

 12. Cel: Tworzenie nowych obiektów tabelarycznych.

  • Dołączanie i scalanie tabel. Śledzenie zależności zapytań.
  • Funkcje tabelaryczne i zarządzanie krokami przekształcania.
  • Usuwanie wartości zduplikowanych – tabele i zestawy kolumn.
  • Przekształcenia typu PIVOT i ich odwrotność: UNPIVOT.
  • Agregacja i zliczanie danych.

 13. Operacje zaawansowane M Query

 14. Cel: Rozbudowa podstawowej funkcjonalności o własne funkcje.

  • Zaawansowane funkcjonalności języka M.
  • Budowa obiektów: lista, zestaw danych, tabela z użyciem kodu.
  • Tworzenie własnych funkcji w języku M

 15. Zapytania dynamiczne – parametry w języku M

 16. Cel: zastosowanie zmiennych (parametrów) do optymalizacji z skracania zapisu zapytań.

  • Tworzenie, zarządzanie parametrami
  • Parametryzacja zapytań
  • Obsługa parametrów z poziomu raportu Power BI

 17. Power Query i serwer SQL

 18. Cel: Wprowadzenie do pracy z serwerem baz danych. Pozwala na znaczącą oszczędność czasu związaną z generowaniem, przetwarzaniem i importem danych plikowych.

  • Tryby pracy z serwerem SQL: Import danych a zapytania typu Direct Query. Możliwości i ograniczenia.
  • Import obiektów SQL możliwych do wykorzystania w budowie model
  • Tabele – podstawowe źródło danych dla modelu
  • Widoki – zapisane zapytanie do bazy danych,
  • Procedury zwracające dane (przegląd)
  • Funkcje tabelaryczne
  • Zapytania w kodzie SQL

 19. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language)

 20. Cel: Praca z zapytaniami tworzonym bezpośrednio w języku SQL. Szybkie tworzenie zapytań w trybie low-code – prawie bez pisania kodu SQL.

  • Query designer w zastosowaniach i tworzenie zapytania do bazy danych
  • Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie. Standard SQL w modelu danych Power BI
  • Pobieranie danych – SELECT: składnia polecenia i kolejność wykonywania instrukcji SQL.
  • Operatory i kryteria w zapytaniach

 21. Optymalizacja zapytań SQL w Power Query

 22. Cel: Maksymalne wykorzystanie języka SQL: jak pobrać tylko te dane, których potrzebujemy.

  • Funkcje języka SQL w zapytaniach
  • Operacje na połączonych tabelach:  złączenia SQL (SQL JOIN)
  • Łączenie wyników zapytania UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT/MINUS
  • Agregacja danych po stronie serwera SQL
  • Funkcje okien w SQL: wyniki uporządkowane OVER, partycjonowanie PARTITION BY i sortowanie wyniku zapytania ORDER BY. Odwołania do wierszy: poprzedni, następny, pierwszy i ostatni w grupie.
  • Podzapytania w SQL: Wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie. Kwerenda oparta o inną kwerendę.
  • Wyrażenia tabelaryczne CTE

 23. Parametryzacja zaawansowana Power Query i SQL

 24. Cel: Połączenie fragmentatorów z raportu z kodem SQL.

  • Modyfikacja zapytania z użyciem parametru M
  • Parametr w zdalnym zapytaniu SQL
  • Sterowanie wartościami parametru z poziomu Power BI
  • Fragmentator w wizualizacji Power BI Desktop i parametr w zapytaniach Power Query

 25. Język DAX w modelu danych Power BI

 26. Cel: Omówienie koncepcji języka DAX i jego zastosowań.

  • Czym jest język DAX. Podstawy oraz koncepcja języka DAX.
  • Zastosowania DAX (Power BI, Power Pivot, Analisys Services).
  • Przegląd środowiska i narzędzi przydatnych w pracy z DAX

 27. Wprowadzenie do języka DAX

 28. Cel: pierwsze podejście do pracy z językiem.

  • Model danych – czym jest jak działa
  • Dobre praktyki organizacji danych.
  • Typy danych, konwersja typów, obsługa ewentualnych błędów.
  • Typ danych a format danych. Zarządzanie formatem danych i jego dostosowanie do potrzeb użytkownika.
  • Tworzenie relacji między tabelami
  • Relacje modelu danych: aktywne oraz nieaktywne
  • Tabele parametrów
  • Kierunki filtrowania
  • Ukrywanie kolumn w widoku użytkownika
  • Operatory w języku DAX

 29. Kolumny obliczeniowe i wbudowane funkcje w DAX

 30. Cel: praca z kolumnami obliczeniowymi – porównanie z arkuszem kalkulacyjnym i funkcjami tabelarycznymi.

  • Czym są kolumny obliczeniowe
  • Tworzenie i modyfikacja kolumn obliczeniowych
  • Operatory i ich priorytety w języku DAX
  • Podstawowe funkcje języka DAX: ROUND, IF, SWITCH
  • Funkcje czasu: YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM, EOMONTH
  • Funkcje logiczne: NOT, OR, AND i operatory || oraz &&
  • Funkcje tekstowe: LEFT, RIGHT, MID, LOWER, UPPER
  • Funkcje liczbowe: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
  • Funkcje konwertujące: FORMAT

 31. Miary w języku DAX

 32. Cel: Tworzenie wstępnie przeliczonych elementów modelu danych.

  • Czym są miary obliczeniowe
  • Tworzenie i modyfikacja miar obliczeniowych
  • Miara a kolumna obliczeniowe
  • Funkcje – SUM, AVERAGE vs SUMX, AVERAGEX
  • Kontekst wykonania zapytania
  • Funkcja CALCULATE

 33. Kontekst w języku DAX

 34. Cel: Określenie w jaki sposób ma być przeliczana tabela.

  • Kontekst na poziomie wiersza
  • Kontekst zapytania
  • Kontekst na poziomie użytego filtra

 35. Tabele w języku DAX

 36. Cel: Praca z tabelami generowanymi z użyciem języka DAX i ich filtrowanie.

  • Tabele obliczeniowe,
  • Zakładanie i usuwania filtra dla tabeli,
  • Dobieranie filtrów,
  • Kontekst i jego zmiana w zapytaniu,
  • Dodanie/usunięcie kontekstu filtra – funkcje FILTER/ALL
  • Selektywne usunięcie kontekstu – funkcja ALLEXCEPT

 37. Hierarchia w analizie

 38. Cel: Porządkowane danych w grupy nadrzędne i podrzędne.

  • Hierarchie generowane automatyczne
  • Definiowanie hierarchii manualnie
  • Modyfikacja istniejącej hierarchii

 39. Funkcje języka DAX

 40. Cel: Przegląd ciekawszych i bardziej użytecznych

  • Funkcje tablicowe i filtrujące: EVALUATE, ALLNOBLANKROW, VALUES, DISTINCT, ISFILTERED, ISCROSSFILTERED, CALCULATETABLE, ADDCOLUMNS, RELATEDTABLE, EARLIER, EARLIEST, HASONEVALUE
  • Funkcje agregujące, zliczające i statystyczne: DISTINCTCOUNT, COUNT, COUNTA, COUNTROWS, COUNTBLANK, SUM, COUNT, MIN, MAX, AVERAGE
  • Funkcje wyliczająca na poziomie wiersza: SUMX, COUNTX, AVERAGEX, MINX, MAXX, RANKX – zastosowanie miary DAX.
  • Funkcja wykorzystująca istniejącą relację RELATED oraz tworząca relację użytkownika USERELATIONSHIP
  • Funkcja wyszukująca: LOOKUPVALUE

 41. Time Intelligence w praktyce

 42. Cel: Porównanie przebiegu wartości w czasie.

  • Tabele kalendarza w DAX
  • Sortowanie tabel kalendarza
  • Funkcje Time Intelligence w DAX (operacje na czasie): PREVIOUSYEAR, PREVIOUSMONTH, PREVIOUSDAY, FIRSTDATE, LASTDATE, DATESBETWEEN, DATEADD, DATEDIFF, TOTALYTD, TOTALMTD, TOTALQTD

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się na żywo z udziałem trenera. Nie jest to forma kursu video!

O szkoleniu

Szkolenie z zakresu Microsoft Power BI desktop skupiające się na aspekcie warstwy danych, rozszerzone o tematykę pracy z Power Query M i językiem DAX oraz bazę danych SQL. Szkolenie, którego adresatami są osoby znające podstawy budowy raportów Power BI, zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, dla których standardowy import danych do modelu nie wystarcza. Rozszerzenie o elementy języków M oraz DAX działające w oparciu o bazę danych pozwala na wydajniejszą i szybszą pracę z danymi.

Cel szkolenia

Zapoznanie z narzędziami rozszerzającymi możliwości w pracy z Microsoft Power BI desktop współpracującym z serwerem baz danych SQL, usługami danych lub danymi plikowymi. Poznanie podstaw pracy z językiem M oraz DAX i użycie ich w tworzeniu raportów i analiz.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, analitycy, księgowi, a także programiści i testerzy oprogramowania. Tematyka szkolenia obejmuje pracę z serwerem SQL, przetwarzanie w Power Query M oraz budowę modelu danych w DAX.

Co w Twojej pracy usprawni Power BI?

Nauczysz się efektywnie pobierać dane. Zoptymalizujesz sposoby pobierania i przekształcania danych zlokalizowanych na serwerze SQL, źródłach plikowych i usługach. Rozszerzysz umiejętności w korzystaniu z najlepszego narzędzia analitycznego. Zwiększysz swoją pewność w pracy, dzięki nabyciu nowych umiejętności. Zdecydowanie podniesiesz swoje szanse na awans. Radykalnie podniesiesz poziom swoich kompetencji zawodowych.

Gdzie użyjesz nabytej wiedzy?

Podniesiesz efektywność pracy związanej z tworzeniem raportów i w narzędziach BI powiązanych z bazą danych SQL. Zauważysz też wzrost komfortu w dostępie do danych. Osiągniesz nową wyższą jakość prezentacji danych i ich aktualizacji.

Czego się nauczysz?

Poznasz sposoby efektywnego wykorzystania rozszerzonych możliwości Power BI. Będziesz w stanie utworzyć ujednolicony system raportujący bazujący na danych z serwera SQL. Standaryzacja metod generowania raportów i tworzenia zestawień dla analiz przestanie być dla Ciebie problemem. Równocześnie przeniesiesz bezpieczeństwo tworzonych analiz na nowy wyższy poziom.

Power BI

Nazwa dla szeregu aplikacji i usług klasy Business Intelligence stworzonych przez Microsoft, w znacznej mierze opartych na chmurze obliczeniowej, które pomagają organizacjom gromadzić, zarządzać, przetwarzać i analizować dane z różnych źródeł za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Power BI stanowi część Microsoft Power Platform.

Język DAX

DAX (Data Analysis Expressions) to język wyrażeń formuł używany w usługach Analysis Services, usłudze Power BI i dodatku Power Pivot w programie Excel. Formuły języka DAX obejmują funkcje, operatory i wartości, które umożliwiające wykonywanie zaawansowanych obliczeń i zapytań dotyczących danych w powiązanych tabelach i kolumnach w tabelarycznych modelach danych.

Język Power Query M

Microsoft Power Query zapewnia zaawansowane środowisko importowania danych, które obejmuje wiele funkcji. Współpracuje on ze skoroszytami usługi Analysis Services, programu Excel i usługi Power BI. Podstawową możliwością dodatku Power Query jest filtrowanie i łączenie, czyli łączenie danych z jednej lub wielu bogatych kolekcji obsługiwanych źródeł danych.Prowadzący szkolenie: Sebastian StasiakDeweloper aplikacji i baz danych, z tendencją do dzielenia się wiedzą jako trener technologii informatycznych. Posiada doświadczenie w realizacji nietypowych i wymagających projektów IT. Dzięki wieloletniej pracy w charakterze wdrożeniowca, potrafi działać w trudnych warunkach, implementując niestandardowe i co ważne działające rozwiązania. Wychodząc z założenia, że najpierw ma działać, a później wyglądać, stawia w pierwszej kolejności na dane. Potrafi dogadać się z bazami danych używając języka SQL. Używa regularnie Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Azure SQL, a także mniej popularnych jak IBM DB2, Access. Nie jest mu obce zastosowanie Microsoft Dataverse. Po opanowaniu danych dokonuje ich integracji i analizy w Power BI lub Excel BI z użyciem Power Query, Języka M, DAX a jak potrzeba to i VBA. Potrafi całkiem sprawnie opublikować wyniki pracy w usłudze Power BI, Power Apps lub Sharepoint 365. Na koniec stawia na automatyzację każdego etapu prac, poprzez tworzenie procedur, skryptów i jobów SQL, a także Power Automate. Tak, tego desktopowego też.


Stanowisko robocze


Do tego szkolenia każdy uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnej wirtualnej maszyny w chmurze. Ma ona zainstalowane i skonfigurowane wszystko co potrzebne do realizacji szkolenia. Maszyna będzie dostępna przez cały okres szkolenia.
Terminy gwarantowane

Gdy na jakiś termin zgłosi się minimalna liczba osób, termin oznaczamy jako gwarantowany.

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to, że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu.

Nawet gdyby część takiej grupy zrezygnowała lub przeniosła się na inny termin, raz ustalony termin gwarantowany takim pozostaje. Ewentualne ryzyko ponosimy my jako organizator.

Przejdź do terminów tego szkolenia

Szkolenia online Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Uczestniczy łączą się na szkolenie za pomocą platfomy ZOOM. Informacje o wymaganym niezbędnym oprogramowaniu oraz informacje organizacyjne uczestnicy otrzymują na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Inne szkolenia tej kategorii Sprawdź pozostałe    szkolenia Power BI!

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 4.82/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  29-11-2023 Merytoryczne i ciekawe szkolenie z przemiłym i cierpliwym trenerem. Adrianna Szczepaniak, McCormick Shared Services - EMEA, LLC sp. z.o.o.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  29-11-2023 Świetne szkolenie, zaspokoiło moje potrzeby biznesowe w zakresie analizy Power Query M i DAX. Liczne przykłady ułatwiające zrozumienie zagadnienia.Polecam Prowadzącego jako kompetentnego i cierpliwie korygującego błedy. Grzegorz Przykłota, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  29-11-2023 Polecam szkolenie. Intensywne ćwiczenia, duża wiedza trenera, przyjazna atmosfera na szkoleniu. Joanna Michalik, PPG Coatings Poland Sp. z o. o.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  23-11-2023 Polecam to szkolenie i prowadzącego Justyna Stasieńko, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • 4.9/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  20-09-2023 Serdeczne dzięki za wiedzę przekazywaną w przystępny sposób. Do zobaczenia na kolejnych szkoleniach! Artur Kuna, PKO Bank Polski SA
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  29-06-2023 Serdecznie Polecam Agnieszka Grefkowicz, Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  22-03-2023 Dobre szkolenie, polecam. Jakub Pastuszka, EOS Poland Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  22-03-2023 Fantastyczna atmosfera na szkoleniu połączona z wykwalifikowanym trenerem. Zdecydowanie warto skorzystać by poszerzyć wiedzę i zrozumienie z zagadnienia PowerBi, M oraz Dax Anna Adamowicz, McCormick Shared Services - EMEA, LLC sp. z.o.o.
 • 4.9/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  24-11-2022 Bardzo polecam szkolenie. Było dużo praktyki, kompetentny szkoleniowiec i owocnie spędzony czas. Marcin Ruta, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  24-11-2022 Merytoryczne i profesjonalne szkolenie. Jan Chrościński, VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  24-11-2022 Szkolenie przeprowadzone zostało na bardzo dobrym poziomie. Wszelkie aspekty potrzebne do startu i rozwoju pracy z DAX-em zostały uzyskane. Pytania wykraczające poza zakres zakresu szkolenia zostały przedyskutowane oraz przeanalizowane. Mateusz Kaczmarek, PEPCO Poland sp.z o.o.
 • 4.88/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  24-11-2021 Dobra organizacja szkolenia oraz odpowiedni poziom merytoryczny Dariusz Długołęcki, Biofarm Sp. z o.o.

Trenerzy kategorii Power BI

Sebastian Stasiak
Zapisz się

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.