Kompleksowe szkolenie Power BI - Desktop, Dax i Online – 5 dni

by:
Czas trwania 5 dni

Najbliższe terminy tego szkolenia

28.08 01.09 Termin gwarantowany Szkolenie online
Zapisz się
16.10 20.10 Termin gwarantowany Szkolenie online
Zapisz się
11.12 15.12 Termin gwarantowany Szkolenie online
Zapisz się

Szkolenie
dedykowane
dla Twojego
zespołu

Cena szkolenia 3000 PLN (netto)

Skuteczność

W naszej pracy nadrzędną wartością jest skuteczność szkoleń. Jako programiści rozumiemy, że w nauce chodzi przede wszystkim o skuteczność. Wszystkie elementy procesu szkolenia, od doboru właściwego trenera do przemyślanej warsztatowej formuły są po to, by to osiągnąć. Doskonalimy się w tym od 2008 roku. Możesz więc na nas polegać!
Program szkolenia

1. Budowa raportów Power BI Desktop

Cel: w oparciu o surowe dane przygotujesz serię wizualizacji Power BI

 • Konfiguracja środowiska Power BI
 • Budowa raportu Power BI w oparciu o dane z pojedynczego arkusza kalkulacyjnego
 • Składniki wizualizacji: Wykres, karta, tabela, macierz, wskaźnik i mapa
 • Praca z wizualizacjami – ogólne zasady łączenia z danymi i formatowania obiektów
 • Filtrowanie raportu: filtrowanie przez zaznaczanie, użycie panelu filtrów oraz fragmentatora
 • Model danych: Raport stworzony w oparciu o model danych – zestaw połączonych relacyjnie tabel, pobranych z pojedynczego arkusza kalkulacyjnego. Import, przekształcenie i oczyszczenie danych w Power Query. Automatyczne i manualne stworzenie relacji między tabelami. Zasady tworzenie i rodzaje relacji.
 • Integracja danych: Raport stworzony w oparciu o rozproszone źródła danych. Praca z Power Query. Najpopularniejsze źródła danych, z których możesz pobrać dane do Power BI. Czym jest język Power Query M i jakie ma możliwości.
 • Źródła danych dla Power BI: pliki CSV, Excel, JSON, XML, PDF. Tabele opublikowane w Internecie. Dane strumieniowe ODATA. Import plików z folderu. Biblioteki plików SharePoint. Bazy danych SQL.
 • Praca z zapytaniami: Dołączanie i scalanie tabel. Śledzenie zależności zapytań. Obsługa wartości zduplikowanych. Przekształcenia typu PIVOT\UNPIVOT. Grupowanie, zliczanie i agregacja danych.
 • Zapytania dynamiczne: zmienne (parametry) w optymalizacji zapytań. Tworzenie, zarządzanie parametrami i ich obsługa parametrów z poziomu raportu Power BI

2. Raporty Power BI z elementami DAX

Cel: Budowa raportu Power BI z wprowadzeniem do języka DAX

 • Język i model DAX w Power BI: czym jest i jakie ma zastosowanie.
 • Składniki modelu danych DAX: Kolumna, kolumna obliczeniowa, tabela, tabela filtrowana, tabela kalendarza, miara i relacja. Typy danych i format danych w modelu.
 • Dobre praktyki organizacji danych.
 • Kolumny obliczeniowe: Czym są, ich tworzenie i modyfikacja; Operatory i ich priorytety w języku DAX; Ukrywanie kolumn w widoku użytkownika.
 • Funkcje języka DAX: Tekstowe, Liczbowe, Czasu, Logiczne, Warunkowe, Konwertujące, tablicowe i filtrujące.
 • Relacje w modelu danych: Relacje aktywne oraz nieaktywne i ich użycie. Kierunki filtrowania. Łączenie tabel przy braku relacji.
 • Tabele obliczeniowe: Filtrowanie tabeli i jego kontekst w zapytaniu. Funkcje FILTER/ALL/ALLEXCEPT.
 • Miary w języku DAX: Czym są i w jakim celu są tworzone miary; Miara a kolumna obliczeniowa w kontekście wykonania zapytania. Jak działa funkcja CALCULATE. Funkcje agregujące, zliczające i statystyczne w miarach.
 • Kontekst w języku DAX: Kontekst na poziomie wiersza, zapytania i użytego filtra
 • Hierarchia w analizie: Hierarchie generowane automatyczne i definiowane manualnie
 • Time Intelligence w praktyce: Tabele kalendarza w DAX; Funkcje Time Intelligence w DAX – operacje na czasie

3. Raport oparty o dane składowane na serwerze SQL

Cel: Wprowadzenie do pracy z serwerem baz danych SQL. Pozwala na znaczącą oszczędność czasu związaną z generowaniem, przetwarzaniem i importem danych plikowych.

 • Tryby pracy z serwerem SQL: Import danych a zapytania typu Direct Query. Możliwości i ograniczenia.
 • Import obiektów serwera SQL możliwych do wykorzystania w budowie modelu:
  • Tabele
  • Widoki
  • Procedury zwracające dane (przegląd)
  • Funkcje tabelaryczne
 • Praca z zapytaniami w języku SQL:
  • Klasyczne pobieranie danych – SELECT: składnia polecenia i kolejność wykonywania instrukcji SQL
  • Szybkie tworzenie zapytań w trybie low-code – prawie bez pisania kodu SQL (Query Designer)
  • Standard SQL w modelu danych Power BI
 • Optymalizacja wykorzystania języka SQL:
  • Jak pobrać tylko te dane, których potrzebujemy
  • Funkcje języka SQL w zapytaniach
  • Operacje na połączonych tabelach – złączenia SQL
  • Łączenie wyników zapytania
  • Agregacja danych po stronie serwera SQL
 • Parametryzacja i SQL:
  • Modyfikacja zapytania z użyciem parametru języka M
  • Parametr języka M kodzie SQL
  • Sterowanie wartościami parametru z poziomu Power BI
  • Integracja fragmentatora Power BI z parametrem języka M
 • Dynamiczne tworzenie i przesyłanie do serwera kodu SQL

4. Power BI Online

Cel:  Tworzenie wizualizacji w celu udostępnienia online.

 • Raport online:
  • Publikacja istniejących raportów z Power BI Desktop.
  • Tworzenie nowych raportów z opublikowanych zestawów danych.
  • Eksport raportu do PDF, Excela, PowerPoint oraz osadzanie go w Power Point.
  • Udostępnianie raportów współpracownikom i publikacja w trybie publicznym.
  • Odświeżanie danych przez ponowną publikację.
 • Obszary organizacji i użytkownika:
  • Obszar roboczy i pulpit nawigacyjny i ich kluczowe elementy.
  • Zarządzanie dostępem do obszaru roboczego.
  • Tworzenie i zarządzanie pulpitem nawigacyjnym.
  • Elementy składowe pulpitu nawigacyjnego, jego możliwości i ograniczenia.
 • Zestawy i składnice danych:
  • Istniejący zestaw danych w nowym raporcie.
  • Pobieranie źródła danych jako pliku PBIX.
  • Widok zależności zapytań i obiektów Power BI Online.
 • Dataverse i Power Query Online:
  • Dataverse jako składnik Power Platform pomagający opanować dane.
  • Jak i gdzie go użyć.
  • Tworzenie i zarządzanie źródłem danych.
  • Harmonogram synchronizacji źródła danych i kontrola dostępu do źródła danych.
 • RLS (Row Level Security – zabezpieczenia na poziomie wiersza):
  • Tabela z kontrolą uprawnień i podłączenie jej do modelu.
  • Reguły dostępu i dodawanie do nich użytkowników.
 • Brama danych (Data Gateway):
  • Instalacja i konfiguracja.
  • Dodawanie nowych źródeł do bramy.
  • Zarządzanie połączeniem i harmonogram aktualizacji danych.
  • Bezpieczeństwo i kontrola dostępu.
 • Subskrypcje raportów:
  • Tworzenie subskrypcji i zarządzanie jej odbiorcami.
  • Harmonogram wysyłania powiadomień.
 • Integracja Power BI:
  • Tworzenie i publikacja aplikacji w Power BI Online.
  • Pobieranie gotowych aplikacji
  • Publikacja aplikacji w SharePoint i witrynach internetowych i usłudze Teams.
  • Dedykowany widok raportu dla urządzeń mobilnych. Zarządzanie uprawnieniami.

5. Podsumowanie: projekt A-Z + Skrypty języka R i Python.

Cel: budowa systemu analitycznego wraz z publikacją i udostępnieniem.

 • Ćwiczenia podsumowujące

Cel: (opcjonalne) Wizualizacja oraz przetwarzanie danych języku Python

 • Zastosowania języka Python: uruchamianie bezpośrednio w programie Power BI Desktop w celu importu danych bezpośrednio do modelu. Tworzenie i udostępnianie raportów w usłudze Power BI.
 • Wymagania wstępne: środowisko języka Python w Power Query. Biblioteki oprogramowania: Pandas i NumPy.
 • Praca z językiem Python: Włączanie obsługi skryptów. Import i odświeżanie danych z użyciem skryptu.
 • Tworzenie wizualizacji: Tworzenie wykresu punktowego – zbadanie korelacji. Wykres liniowy z wieloma seriami danych. Wykres słupkowy w prezentacji danych.
 • Ograniczenia i bezpieczeństwo danych w języku Python.

Cel: (opcjonalne) Wizualizacja oraz przetwarzanie danych języku R

 • Wymagania i ograniczenia pakietów języka R. Instalowanie języka R oraz bibliotek funkcji.
 • Zastosowania języka R: Przygotowywanie modeli danych. Tworzenie raportów. Czyszczenie danych, zaawansowane kształtowanie danych i analizę zestawu danych, w tym uzupełnianie brakujących danych, prognozowanie, klastrowanie.
 • Uruchamianie skryptów języka R: Przygotowywanie i uruchomienie skryptu w celu importu i odświeżenia modeli danych.
 • Praca z językiem R: Używanie języka R w edytorze Power Query. Gotowe wizualizacje możliwe do wykorzystania w Power BI. Tworzenie wizualizacji na podstawie danych skryptu języka R.

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się na żywo z udziałem trenera. Nie jest to forma kursu video!

O szkoleniu

Kompleksowe szkolenie z zakresu Power BI Desktop, języka DAX i Power BI Online. Pozwala na szczegółowe zapoznanie się z możliwościami aplikacji. Obejmuje przekrój wszystkich istotnych etapów pracy z danymi w Power BI:

 1. Ekstrakcja
 2. Normalizacja
 3. Integracja
 4. Modelowanie
 5. Prezentacja
 6. Publikacja

Cel szkolenia

Praca z Microsoft Power BI w wersji Desktop oraz elementami wersji online, przy współpracy z bazą danych SQL, usługami danych lub danymi plikowymi. Wprowadzenie do pracy z językiem Query M oraz modelem DAX, dodatkowo rozszerzonego o pracę z wizualizacjami dla języków R oraz Python.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się przetwarzaniem, analizą i prezentacją dużej ilości danych, analitycy, księgowi, a także programiści i testerzy oprogramowania.

Co usprawnisz w swojej pracy?

Zoptymalizujesz sposoby pobierania, przekształcania i integracji danych zlokalizowanych na serwerze SQL, źródłach plikowych i usługach. Rozszerzysz umiejętności w korzystaniu z najlepszego narzędzia analitycznego. Zwiększysz swoją pewność w pracy, dzięki nabyciu nowych kwalifikacji. Zdecydowanie podniesiesz poziom swoich kompetencji zawodowych oraz szanse na awans.

Gdzie użyjesz nabytej wiedzy?

Podniesiesz efektywność pracy związanej z tworzeniem raportów i w narzędziach BI. Zauważysz też wzrost komfortu w dostępie do danych. Osiągniesz nową wyższą jakość prezentacji danych i ich aktualizacji.

Czego się nauczysz?

Poznasz sposoby efektywnego wykorzystania rozszerzonych możliwości Power BI. Poznasz wszystkie istotne etapy pracy z wizualizowanymi danymi.

Prework – przygotowanie do szkolenia

Cel:

Przegląd oprogramowania przydatnego podczas szkolenia.

 • Tworzenie modelu danych: Power BI Desktop – wymagany
 • Microsoft SQL Server Management Studio – opcjonalny
 • DAX Studio – opcjonalnie do pracy z DAX
 • Visual Studio Code – opcjonalnie do pracy z Power Query M, Python, R
 • Środowiska Microsoft R Open, Python

Cel:

Praca z Power BI – etapy tworzenia i życia raportu.

 • Przygotowanie danych dla Power BI Desktop w Power Query.
 • Optymalizacja i parametryzacja danych, także z użyciem języka SQL.
 • Praca z modelem danych DAX: relacje, tabele, kolumny obliczeniowe, tabele obliczeniowe i miary.
 • Budowa raportu w aplikacji Power BI Desktop.
 • Publikacja i udostępnienie reportu w usłudze Power BI.
 • Zarządzanie kontrolą dostępu do modelu danych.
 • Ponowne użycie opublikowanego modelu danych.
 • Aktualizacja raportu online.

Power BI

Nazwa dla szeregu aplikacji i usług klasy Business Intelligence stworzonych przez Microsoft, w znacznej mierze opartych na chmurze obliczeniowej, które pomagają organizacjom gromadzić, zarządzać, przetwarzać i analizować dane z różnych źródeł za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Power BI stanowi część Microsoft Power Platform.

Język DAX

DAX (Data Analysis Expressions) to język wyrażeń formuł używany w usługach Analysis Services, usłudze Power BI i dodatku Power Pivot w programie Excel. Formuły języka DAX obejmują funkcje, operatory i wartości, które umożliwiające wykonywanie zaawansowanych obliczeń i zapytań dotyczących danych w powiązanych tabelach i kolumnach w tabelarycznych modelach danych.

Język Query M

Microsoft Power Query zapewnia zaawansowane środowisko importowania danych, które obejmuje wiele funkcji. Współpracuje on ze skoroszytami usługi Analysis Services, programu Excel i usługi Power BI. Podstawową możliwością dodatku Power Query jest filtrowanie i łączenie, czyli łączenie danych z jednej lub wielu bogatych kolekcji obsługiwanych źródeł danych.

Język R

Język programowania R rozszerza możliwości Power BI o szeroką gamę technik statystycznych (liniowe i nieliniowe modelowanie, klasyczne testy statystyczne, analiza szeregów czasowych, klasyfikacja, grupowanie…) i graficznych. Jest on rozszerzalny za pomocą dodatkowych pakietów oraz skryptów pisanych przez użytkownika.

Język Python

Język programowania wysokiego poziomu o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością pozwalając na znaczące rozszerzenie standardowych możliwości Power BI o dodatkowe możliwości.

Power Platform

Microsoft Power Platform to zestaw narzędzi do analizy biznesowej, tworzenia aplikacji i łączności aplikacji. Power Platform obejmuje: Power BI – raporty, Power Apps – budowa aplikacji low-code, Power Automate online – automatyzacja procesów biznesowych, Power Automate Desktop – automatyzacja procesów pulpitu, Virtual Agents oraz Dataverse – oparty na chmurze silnik do przechowywania i zarządzania danymi

Dataverse

Usługa umożliwiająca bezpieczne przechowywanie i zarządzanie danymi używanymi przez aplikacje biznesowe. Dane w te są przechowywane w ramach zestawu tabel. Zawiera on podstawowy zestaw tabel pozwalając stworzyć tabele niestandardowe charakterystyczne dla organizacji i wypełnić je danymi przy użyciu Power Query. Tabele w Dataverse dostarczają bezpieczny i oparty na chmurze magazyn danych. Umożliwiają one tworzenie skoncentrowanej na działalności definicji danych organizacji do użycia w ramach aplikacji.Prowadzący szkolenie: Sebastian StasiakDeweloper aplikacji i baz danych, z tendencją do dzielenia się wiedzą jako trener technologii informatycznych. Posiada doświadczenie w realizacji nietypowych i wymagających projektów IT. Dzięki wieloletniej pracy w charakterze wdrożeniowca, potrafi działać w trudnych warunkach, implementując niestandardowe i co ważne działające rozwiązania. Wychodząc z założenia, że najpierw ma działać, a później wyglądać, stawia w pierwszej kolejności na dane. Potrafi dogadać się z bazami danych używając języka SQL. Używa regularnie Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Azure SQL, a także mniej popularnych jak IBM DB2, Access. Nie jest mu obce zastosowanie Microsoft Dataverse. Po opanowaniu danych dokonuje ich integracji i analizy w Power BI lub Excel BI z użyciem Power Query, Języka M, DAX a jak potrzeba to i VBA. Potrafi całkiem sprawnie opublikować wyniki pracy w usłudze Power BI, Power Apps lub Sharepoint 365. Na koniec stawia na automatyzację każdego etapu prac, poprzez tworzenie procedur, skryptów i jobów SQL, a także Power Automate. Tak, tego desktopowego też.


Stanowisko robocze


Do tego szkolenia każdy uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnej wirtualnej maszyny w chmurze. Ma ona zainstalowane i skonfigurowane wszystko co potrzebne do realizacji szkolenia. Maszyna będzie dostępna przez cały okres szkolenia.
Terminy gwarantowane

Gdy na jakiś termin zgłosi się minimalna liczba osób, termin oznaczamy jako gwarantowany.

Jeśli jakiś termin oznaczony jest jako gwarantowany to oznacza to, że na 100% się odbędzie we wskazanym czasie i miejscu.

Nawet gdyby część takiej grupy zrezygnowała lub przeniosła się na inny termin, raz ustalony termin gwarantowany takim pozostaje. Ewentualne ryzyko ponosimy my jako organizator.

Przejdź do terminów tego szkolenia

Szkolenia online Szkolenia online odbywają się na żywo z udziałem trenera. Uczestniczy łączą się na szkolenie za pomocą platfomy ZOOM. Informacje o wymaganym niezbędnym oprogramowaniu oraz informacje organizacyjne uczestnicy otrzymują na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Inne szkolenia tej kategorii Sprawdź pozostałe    szkolenia Power BI!

Sprawdź, co mówią o nas ci, którzy nam zaufali

 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  17-05-2023 Bardzo szczegółowe szkolenie. Prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie. Mateusz Kasza, ING Hubs B.V.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  17-05-2023 Szkolenie bardzo fajnie prowadzone, przez kompetentną osobę. Przekazywane informacje były w sposób jasny i zrozumiały, w razie wątpliwości trener chętnie pomagał i wszystko skrupulatnie wyjaśniał. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia co to jest Power BI to na tym szkoleniu pozna podstawy, które mogą być pomocne w codziennej pracy. Kinga Podsiadła, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  22-03-2023 Dobre szkolenie, polecam. Jakub Pastuszka, EOS Poland Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  22-03-2023 Fantastyczna atmosfera na szkoleniu połączona z wykwalifikowanym trenerem. Zdecydowanie warto skorzystać by poszerzyć wiedzę i zrozumienie z zagadnienia PowerBi, M oraz Dax Anna Adamowicz, McCormick Shared Services - EMEA, LLC sp. z.o.o.
 • 4.81/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-03-2023 Na szkoleniu pokazanych było dużo praktycznych przykładów. Prowadzący na bieżąco wyjaśniał wątpliwości uczestników. Cały program został zrealizowany. Piotr Burawski, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • 4.82/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-03-2023 warto wziąć udział Jacek Bindas, Bank Pekao S.A.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  08-03-2023 Szkolenie spełniło moje oczekiwania, treść i sposób przekazania wiedzy były na najwyższym poziomie. Przemysław Laskowski, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  17-02-2023 fantasytyczne! pełen profesjonalizm! Małgorzata Waś, SENNDER POLSKA SP. Z O.O.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  17-02-2023 Bardzo merytoryczne szkolenie, duży zakres informacji. Osoba prowadząca - ogromny zasób wiedzy i doświadczenia. Na pewno szkolenie i prowadzącego można każdemu zarekomendować! Grzegorz Kuźlak, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  21-01-2023 Polecam, szkolenie praktyczne, wszystkie zadania wykonujemy razem z prowadzącym. Adam Serewiś, PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 • 4.9/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  24-11-2022 Bardzo polecam szkolenie. Było dużo praktyki, kompetentny szkoleniowiec i owocnie spędzony czas. Marcin Ruta, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  24-11-2022 Szkolenie przeprowadzone zostało na bardzo dobrym poziomie. Wszelkie aspekty potrzebne do startu i rozwoju pracy z DAX-em zostały uzyskane. Pytania wykraczające poza zakres zakresu szkolenia zostały przedyskutowane oraz przeanalizowane. Mateusz Kaczmarek, PEPCO Poland sp.z o.o.
 • 5.0/5

  Analiza Power BI - DAX + M

  24-11-2022 Merytoryczne i profesjonalne szkolenie. Jan Chrościński, VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  16-11-2022 Świetnie szkolenie. Michał Łotecki, ING Hubs B.V.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  16-11-2022 Świetny prowadzący, który potrafił przekazać wiedzę w prosty i zrozumiały sposób. Dużo elementów wykorzystujących SQL w PowerBI, co uważam za spory plus. Serdecznie polecam te szkolenie! Łukasz Rzońca, ING Hubs B.V.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  16-11-2022 Dawno nie byłem na tak trafionym szkoleniu ! Mariusz Lis, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  19-10-2022 Ciekawe i bardzo dobrze poprowadzone szkolenie. Pan Sebastian posiada duze doswiadczenie i swietnie przekazuje swoja wiedze. Huong Głowicka, Huong Glowicka
 • 4.65/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  19-10-2022 Dużo wartościowej wiedzy przydatnej dla początkującego, indywidualne podejście do uczestnika, miła atmosfera. Elwira Skolarus, Elis Textile Service Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-09-2022 Bardzo dobre, merytoryczne szkolenie - POLECAM! Piotr Borkowski, Analizy Piotr Borkowski
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-09-2022 Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Bardzo dobrze przygotowane. Katarzyna Jankowska, Solumus Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-09-2022 Super szkolenie. Poziom merytoryczny i jakościowy na wysokim poziomie, jednocześnie bardzo przystępny sposób przekazu informacji. Stanisław Budziński, GPI Poznań Sp. z o.o.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  07-09-2022 Fajne szkolenie dla początkujących i średniozaawansowanych developerów Piotr Preferansow, EduBroker Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  13-07-2022 Serdecznie polecam szkolenie z Panem Sebastianem, wszystko wytłumaczone w jasny sposób, łatwy do przeklinania samemu po szkoleniu. Jakub Jasiński, TMF Sp. z.o.o
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  29-06-2022 Szkolenie spełniło wszystkie moje wymagania - bardzo profesjonalne podejście. Radosław Dąbrowski, MPPB J.W. "Ślepsk"
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  02-03-2022 Bardzo dobre szkolenie, na tyle na ile to możliwe żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi :) Piotr Przybylski, OSOBA PRYWATNA
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  02-03-2022 Szkolenie spełniło moje oczekiwania, przeprowadzone w miłej i przyjaznej atmosferze, Trener dba o to, by każdy uczestnik był na bieżąco z ćwiczeniami. Agnieszka Kaszowska, Sonova Audiological Care Polska Sp. z o.o.
 • 4.81/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  19-01-2022 Solidnie przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Bardzo dobrze przygotowany, pomocny nauczyciel. Natalia Purymska, Robert Bosh Sp. z o. o.
 • 4.9/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  04-12-2021 Szkolenie Power BI - trener bardzo profesjonalny, świetne podejście. Praca na danych udostępnionych przez trenera jak i zarówno możliwość pracy na własnych danych. Magdalena Widera, AGRICO POLSKA SP. Z O.O
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  01-12-2021 Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Polecam. Marcin Ślusarczyk, NGK Ceramics Sp. z o.o.
 • 5.0/5

  Power BI - pulpit analityka i managera + SQL

  01-12-2021 Szkolenie profesjonalne, b. duża wiedza trenera, umiejętność przekazania wiedzy Robert Kryska, REDSOFT ROBERT KRYSKA

Trenerzy kategorii Power BI

Sebastian Stasiak

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Odpowiadamy na telefony i maile w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Telefon 22 299 53 69
Napisz do nas

Potrzebujesz więcej informacji?

Wiadomość wysłana

Przyjęliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie

Klikając OK wrócisz do formularza

Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.