Parametry typu IN, OUT, IN OUT w procedurach i funkcjach

Dla procedur oraz funkcji możemy definiować opcjonalne parametry. Mogą występować w trzech typach:

IN – parametr tylko do odczytu, poprzez który dane zostają przekazane do podprogramu.

OUT – Służy do zwracania wartości z podprogramu. Ma wartość NULL do momentu kiedy zostanie zainicjalizowana.

IN OUT – Połączenie dwóch powyższych typów. Podczas wywoływania programu tym parametrem przekazywane są do niego wartości, a po zakończeniu wykonywania zwracane. Stosuje się go gdy dane wejściowe mają zostać zmienione podczas działania programu.

Podczas deklarowania parametrów dla procedury lub funkcji nie ma sztywnych ograniczeń co do ich ilości oraz kolejności. Parametry mogę zadeklarować na kilka różnych sposobów i poniżej omawiam to na przykładach:

wejsciowy1 – parametr wejścia typu varchar2, nie posiada wartości domyślnej i dlatego przy wywoływaniu podprogramu będę zmuszony ją podać.

wejsciowy2 oraz wejsciowy3 - dwa sposoby zadeklarowania wartości domyślnej dla parametru. Jeśli nie przypiszę żadnej wartości, przypisana zostanie automatycznie wartość występująca po DEFAULT lub znaku przypisania. Podczas wywoływania podprogramu nie muszę podawać wartości do tego parametru.

wejsciowy4 – ponieważ nie określiłem jaki ma to być typ parametru, Oracle domyślnie przyjmuje że jest ot parametr typu IN.

wejsciowy5 – parametr typu wejściowego numerycznego który będę musiał uzupełnić przy wywoływaniu procedury.

wyjsciowy – parametr wyjściowy typu number. Nie mogę określić dla niego wartości domyślnej, ani wartości wejściowej przy wywołaniu programu. Mogę to zrobić jedynie wewnątrz podprogramu.

dwustronny – parametr do którego nie mogę przypisać wartości domyślnej przy wywoływaniu podprogramu. Mogę podać do niego wartość podczas wywoływania podprogramu.

Mogę określać typ parametru, nie mogę natomiast długości. Zamiast więc stosować varchar2(243) muszę zastosować samo varchar2.

Przykład wzajemnego wywoływania procedur oraz praktycznego przekazywania parametrów.

  1. Tworzę procedurę o nazwie „wypisywacz”, która po otrzymaniu danych w parametrach wejściowych (imię i nazwisko są domyślnie IN) ma wypisać na ekranie powitanie. Ponadto do parametru wyjściowego wzrost ma przypisać wartość 178.

 

2. Z bloku anonimowego wywołuję przed momentem stworzoną procedurę podając wartości dla parametrów wejściowych, oraz nazwę zmiennej do której ma zostać przypisana wartość wyjściowa.

Jak widać, po wywołaniu procedury „wypisywacz” wartość zmiennej do której została przypisana wartość wewnątrz procedury „wypisywacz” uległa zmianie.

Parametrów wcale nie muszę wypisywać w dokładnie takiej kolejności w jakiej są zdeklarowane w definicji funkcji/procedury. Jedynym warunkiem jest określenie podczas wywoływania podprogramu do jakiej zmiennej przypisuję jaką wartość.

 

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: