Korzystanie z plików tekstowych przy użyciu pakietu UTL_FILE

 

Z poziomu PL SQL możemy korzystać z zewnętrznych plików przy pomocy pakietu UTL_FILE. Aby móc z niego korzystać należy uprzednio użytkownikowi nadać uprawnienia :

GRANT EXECUTE ON UTL_FILE TO HR;

Musimy też zadbać o to, by katalog do którego będziemy sięgać był widoczny z poziomu Oracle:

CREATE DIRECTORY DANE AS 'C:\DANE'

oraz oczywiście by użytkownik miał do niego odpowiednie uprawnienia:

GRANT READ,WRITE ON DIRECTORY DANE TO HR;

Pisanie do pliku

Poniższy kod dodaje do pliku mojedane.csv znajdującego się w katalogu c:\dane dwie linie:

declare

plik utl_file.file_type;

begin

plik:=utl_file.fopen('DANE','mojedane.csv','a');

utl_file.put_line(plik,'Romek;507000000;');

utl_file.put_line(plik,'Zenek;503000000;');

utl_file.fclose(plik);

end;

plik utl_file.file_type - jest to uchwyt do naszego fizycznego pliku na dysku. Musi być typu „file_type” znajdującego się w pakiecie utl_file.

plik:=utl_file.fopen('DANE','mojedane.csv','a'); - dowiązanie do uchwytu (dotychczas niezainicjowanego) pliku mojedane.csv znajdującego się w katalogu który wewnątrz bazy reprezentowany jest pod nazwą DANE. Z tą nazwą katalogu jest takie drobne utrudnienie – zawsze pisz dużymi literami w tym miejscu, nawet jeśli katalog podczas jego mapowania (create directory dane as 'c:\dane') nazwaliście małymi literami. Inaczej powie że nie ma takiego katalogu. Trzeci parametr określa rodzaj dostępu do pliku. „a” oznacza stworzenie pliku jeśli go nie ma, a jeśli jest to dopisanie czegoś do niego. Może być też „w” które oznacza że jeśli plik jest to zostanie zastąpiony nowym, lub „r” jeśli plik będziemy czytać.

utl_file.put_line(plik,'Romek;507000000;'); - dopisanie linijki do pliku który znajduje się pod uchwytem o nazwie „plik”.

utl_file.fclose(plik); - zamykamy dowiązanie do pliku, by przy ponownej próbie dostępu Oracle nie zgłosił nam że zasób jest zajęty.

Odczyt pliku

declare

plik utl_file.file_type;

linia varchar2(500);

begin

plik:=utl_file.fopen('DANE','mojedane.csv','r');

loop

utl_file.get_line(plik,linia);

dbms_output.put_line(linia);

end loop;

exception

when others then

utl_file.fclose(plik);

end;

plik:=utl_file.fopen('DANE','mojedane.csv','r'); - otwarcie pliku do odczytu.

utl_file.get_line(plik,linia); - wywołanie procedury z jednym parametrem wejściowym a drugim wyjściowym. Do zmiennej linia ładowana jest kolejna linia z pliku dowiązanego pod zmienną plik.

Część z obsługą wyjątków jest tutaj dlatego, że Oracle nie dostarcza metody sprawdzania czy w pliku znajduje się kolejna linia do przeczytania. W pewnym więc momencie będziemy próbowali odczytać linię której nie ma, więc zgłoszony zostanie wyjątek.

 

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: