Struktury Star i Snowflake oraz Star Transformation

Star Transformation

Star Transformation jest metodą łączenia tabel używaną w środowiskach hurtowni danych w celu podniesienia wydajności wykonywania zapytań. Ta metoda zastępuje tradycyjne sposoby łączenia tabel : nested loops, sort merge join i hash join. Metoda Star Transformation jest dostępna od wersji 8i Oracle. 


Schemat „Star”

Schemat gwiazdy jest najprostszym schematem hurtowni danych. Nazwa pochodzi od konstrukcji samego schematu, przypomina ona nieco kształt gwiazdy. W tym schemacie mamy jedną tabelę faktu , stanowiącą centralny element schematu, oraz przynajmniej dwie tabele wymiarów będące rozszerzeniami tabeli faktu.
 
 

W przypadku wykonania zapytania korzystającego z takich tabel, przeprowadzone zostanie łączenie każdej z tabel rozszerzeń z tabelą faktu. Tabele nie łączą się między sobą. Na powyższej ilustracji tabelę faktu stanowi tabela „zamówienia” , natomiast tabele rozszerzeń (wymiarów) stanowią wszystkie pozostałe.
 
 
Schemat „Snowflake”
 


W bazach danych możemy się spotkać również ze schematami typu „Snowflake”, które są rozwinięciem schematu „Star”. 
 
 
Star Query
 
Ideą Star Transformation jest zmniejszenie ilości full table skanów dużych tabelach – w tym przypadku na tabeli faktu – sales. W typowych zapytaniach na strukturze gwiazdy duża tabela faktu jest łączona z wielokrotnie mniejszymi tabelami rozszerzeń. Tabela faktu ma zazwyczaj po jednym kluczu obcym dla każdej tabeli rozszerzenia.
 
select ch.channel_class,cu.cust_city,t.calendar_year,sum(s.amount_sold) suma_sprzedazy
from
sales s,channels ch,customers cu, times t where
s.time_id=t.time_id and ch.channel_id=s.channel_id
and s.cust_id=cu.cust_id
and channel_class in ('Direct','Internet')
and cust_state_province='CA' and t.calendar_year ='1998'
group by ch.channel_class,cu.cust_city,t.calendar_year;
 
Bez stosowania Star Transformation, łączenie przebiega w taki sposób, że tabela faktu (w tym przypadku tabela Sales) jest łączona osobno z każdą z tabel. Mimo, że w efekcie końcowym zapytania zostanie wyświetlona bardzo nieznaczna część tabeli sales, przeprowadzany jest na niej full scan. Im większa jest tabela faktu, tym większa utrata wydajności. Przyjrzyjmy się sposobowi wykonania tego zapytania w „tradycyjny” sposób:
 
 
 
Tabela zawiera prawie milion wierszy:
 

Sam wynik zapytania dotyczy jednak jedynie 11 wierszy. Oczywiście wymagane było połączenie tabeli sales z tabelami channels,times i customers, jednak wykonywanie w tym celu full scana jest bardzo nieefektywne.
 
 
 
Star Transformation
 
Optymalizator kosztowy rozpoznaje takie struktury i stosuje dla zapytań na nich specjalnie zoptymalizowane plany wykonania przy użyciu metody Star Transformation. Aby jednak było to możliwe, musi zostać spełnione kilka warunków:
  • na kluczach obcych tabeli faktu powinny zostać założone indeksy bitmapowe. W tym przypadku osobne indeksy bitmapowe powinny zostaćzałożone na kolumnach: channel_id,time_id,cust_id tabeli sales.
  • Parametr STAR_TRANSFORMATION_ENABLED musi być włączony dla sesji lub bazy danych.
  • Muszą być przynajmniej dwie tabele wymiarów i jedna tabela faktu.
  • Statystyki wszystkich obiektów biorących udział w zapytaniu muszą być świeże.
Kiedy te warunki będą spełnione, optymalizator kosztowy będzie automatycznie wybierał metodę Star Transformation która jest bardzo efektywna dla zapytań typu star query (tj. takich jak omawiane wcześniej). Dla użytkownika fakt zmiany metody wykonywania zapytania jest niezauważalny (poza przyspieszeniem :) ). Zastosowanie Star Transformation nigdy nie doprowadzi do odmiennych niż pierwotne wyników zapytania.
 
Sposób działania Star Transformation
 
W jaki sposób działa metoda Star Transformation? Przebiega zasadniczo w dwóch fazach.
W pierwszej fazie, system stosuje filtry na tabeli rozszerzeń i określa wartości klucza głownego dla wybranych wierszy. W drugiej fazie mając już ograniczone dane z tabeli rozszerzenia, system przeszukuje indeksy bitmapowe założone na kluczach obcych tabeli faktu w celu wybrania tylko niezbędnych wierszy z tabeli faktu.
 
Przeprowadzimy teraz testy. Włączam parametr star_transformation_enabled dla sesji i ponawiam generowanie planu wykonania dla tego samego zapytania:
 
alter session set star_transformation_enabled=true;
 
select ch.channel_class,cu.cust_city,t.calendar_year,sum(s.amount_sold) suma_sprzedazy
from sales s,channels ch,customers cu, times t where
s.time_id=t.time_id and ch.channel_id=s.channel_id
and s.cust_id=cu.cust_id and channel_class in ('Direct','Internet')
and cust_state_province='CA' and t.calendar_year ='1998'
group by ch.channel_class,cu.cust_city,t.calendar_year;

Róznica polega przede wszystkim na sposobie dostępu do danych z tabeli faktu:Porównajmy z wcześniejszym sposobem dostępu:

Należy pamiętać, że im większa jest tabela faktu , tym większy koszt generuje full table scan. Wynika to z większej ilości danych które trzeba odczytać. Im więc tabela faktu jest większa, tym bardziej opłacalna z punktu widzenia optymalizacji jest implementacja metody Star Transformation.

Podczas wykorzystania metody Star Transformation, następuje dwukrotny dostęp do tabel rozszerzeń. Po jednym razie dla każdej z dwóch faz wykonywania tej metody. Jeśli optymalizator kosztowy uzna to za opłacalne z punktu opłacalności, system utworzy tabelę tymczasową zawierającą odfiltrowane dane i będzie z niej korzystał zamiast wielokrotnego dostępu do tabeli rozszerzenia.
 


Testy były przeprowadzane na schemacie SH , który jest dostarczany jako schemat przykładowy razem z samą bazą. Wystarczy jedynie odblokować konto SH i ustawić mu hasło.