Włączanie i wyłączanie instancji

Tryby uruchomieniowe instancji

Istnieje kilka sposobów włączania instancji:

STARTUP – lub STARTUP OPEN włącza bazę danych do pełnowartościowego trybu.

STARTUP NOMOUNT – umożliwia włączenie bazy do poziomu załadowania m.in. SPFILE, czy SGA. W tym trybie przywracamy plik kontrolny (CONTROLFILE) oraz duplifikujemy bazę danych (docelowa musi być w trybie nomount).

STARTUP MOUNT – umożliwia włączenie bazy do poziomu załadowania m.in. plików danych, plików dzienników powtórzeń, czy pliku kontrolnego. W tym trybie mamy możliwość przywrócenia bazy danych z backupu.

ALTER DATBASE MOUNT – komenda do wprowadzenia bazy danych do trybu MOUNT z trybu NOMOUNT (pamiętajmy, że nie możemy otworzyć bazy bezpośrednio z trybu NOMOUNT).

ALTER DATABASE OPEN – służy do otworzenia bazy z trybu MOUNT (jeśli mamy tryb NOMOUNT komenda ta nie zadziała, musimy najpierw przejść do trybu MOUNT).

Wyłączanie bazy ORACLE

Jako administrator bazy danych mamy możliwość wyłączenia instancji na kilka sposobów:

SHUTDOWN IMMEDIATE - przerywa wszystkie aktywne sesje, po czym wycofuje wszystkie niezapisane transakcje.

SHUTDOWN NORMAL - powoduje zamknięcie bazy danych po zakończeniu wszystkich sesji użytkowników.

SHUTDOWN TRANSACTIONAL – powoduje zamknięcie bazy danych, po zakończeniu wszystkich aktywnych transakcji, nie pozwalając przy tym na zalogowanie do bazy nowych użytkowników.

SHUTDOWN ABORT powoduje natychmiastowe zamknięcie bazy danych (stosujemy ją tylko wtedy, gdy nie możemy zamknąć bazy używając SHUTDOWN IMMEDIATE, a musimy ją zamknąć natychmiast, na przykład w przypadku jakiejś awarii).

Ćwiczenia

1. Wyłącz instancję.

2. Uruchom instancję w trybie nomount.

3. Otwórz instancję.

4. Uruchom instancję w trybie mount.

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: