Obiekty bazodanowe

Obiekty bazodanowe

Tabele

Tworzenie tabeli

Tworząc tabelę podajemy pola jakie ta tabela ma posiadać, rodzaj danych przechowywanych przez te pola oraz własności tabeli:

 

Podczas tworzenia możemy nakładać wszystkie constrainty takie jak primary key czy foreign key. Możemy również ustawić dodawanie wartości domyślnej w przypadku nie wprowadzenia wartości żadnej dla danego pola podczas uzupełniania tabeli. Odbywa się to przy pomocy klauzuli DEFAULT.

 

Tworzenie tabeli na podstawie zapytania

Tabelę możemy stworzyć również na podstawie zapytania. Stworzona w ten sposób tabela będzie zawierała wszystkie dane które zostaną nam zwrócone jako wynik zapytania. Jeśli chcemy aby została stworzona tylko struktura, możemy po klauzuli WHERE dodać jakiś warunek który nigdy nie może zajść.

Usuwanie tabeli

Aby usunąć tabelę korzystamy z polecenia drop:

Zmiana nazwy tabeli

Aby zmienić nazwę tabeli stosujemy polecenie RENAME:

Dodawanie kolumn

Do dodawania kolumn do tabeli wykorzystujemy ALTER TABLE. Możemy wykorzystywać wszystkie parametry jakie stosujemy podczas tworzenia tabeli (parametry dla kolumny).

 

Usuwanie kolumn

Do usuwania kolumn wykorzystujemy DROP COLUMN:

Zmiana własności kolumn

Aby zmienić typ kolumny stosujemy polecenie MODIFY. Typ kolumny zmienić możemy, o ile dane zawarte w tej kolumnie mogą zostać przekonwertowane do nowego typu. Np. możemy zmienić długość kolumny, możemy zmienić typ liczbowy w typ tekstowy, ale nie możemy zmienić typu tekstowego w liczbowy jeśli dane zawarte w kolumnie liczbowej nie są wartościami numerycznymi.

 

Więzy integralności

 

Dzięki więzom integralności nie można tak zmodyfikować danych by straciły on spójność. Są zbiorem zasad nałożonych na tabele w bazie danych.

Primary Key

Zapewnia unikalność wartości w kolumnie. Najczęściej zakładany jest na kolumnę która przechowuje dane jednoznacznie określające pojedynczy wiersz. W tabeli może być tylko jeden klucz główny. Zapewnia nie występowanie wartości NULL w kolumnie na którą jest nałożony.

Unique

Zapewnia unikalność wartości w kolumnie, jednak w przeciwieństwie do PRIMARY KEY takich kluczy może być więcej niż jeden, oraz umożliwia występowanie wartości NULL.

NOT NULL

Zapobiega wstawianiu wartości NULL do kolumny.

Check

Zapewnia że wartość wstawiana do kolumny spełnia wymagany warunek logiczny. Nie można w nim wykorzystywać odwołań do innych tabel, funkcji agregujących, SYSDATE.

Foreign key

Jest to klucz obcy. Służy do definiowania relacji pomiędzy tabelami. Zapewnia że rekord w tabeli podrzędnej zawsze będzie miał swojego odpowiednika w tabeli nadrzędnej. Klucz obcy musi się odwoływać do kolumny (kolumn) w tabeli nadrzędnej, na których założony jest UNIQUE lub klucz główny.

Zakładanie konstraintów

Więzy możemy zakładać na dwa sposoby. Przy tworzeniu tabeli, oraz nakładając je na już istniejącą

tabelę. Poniżej przykład zakładania więzów już przy tworzeniu tabeli:

Przykład zakładania konstrainów na istniejącej tabeli:

Wyjątek od reguły stanowi NOT NULL. Własność NULL/NOT NULL ustawiamy poprzez zmiane stanu:

Włączanie i wyłączanie konstraintów

Constrainty możemy włączyć lub wyłączyć. Możliwość ta staje się przydatna gdy chcemy wykonać czynność którą uniemożliwiłby nam założony constraint. Przykładowo zdejmujemy klucz obcy (FOREIGN KEY) z tabeli jeśli uzupełniamy ją danymi które nie mają swoich odpowiedników w tabeli nadrzędnej.

Możemy po wykonaniu zaplanowanych czynności włączyć constraint, pod warunkiem że jego warunek zostanie spełniony (np. uzupełnimy wpisy w tabeli nadrzędnej w przypadku FOREIGN KEY). Możemy również włączyć constraint bez walidacji istniejących danych. Constraint będzie w takim wypadku obowiązywał tylko dla danych wprowadzonych później:

Usuwanie konstraintów

Aby zdjąć z tabeli constraint musimy skorzystać z polecenia drop podając nazwę klucza.

Poniżej usuwam wszystkie constrainty z tabeli piłkarze.

Widoki

Jeśli często wykonujemy jakiej zapytanie do bazy danych, np. z użyciem wielu tabel lub po prostu długie, możemy zdefiniować widok. Korzystanie z niego będzie o wiele wygodniejsze. Możemy pobierać z niego dane jak ze zwykłej tabeli. Nagle długie zapytanie z wieloma parametrami do którego często trzeba coś dodawać możemy zamienić w mniej więcej coś takiego:

SELECT * FROM NAZWA_WIDOKU

Widoki są strukturami całkowicie dynamicznymi, tzn. zapytanie, które je definiuje w momencie definicji jest tylko sprawdzane pod względem poprawności składniowej i semantycznej, natomiast nie jest wykonywane. Zapytanie to jest wykonywane w momencie odwoływania się do widoku.

Widoki mają też zastosowanie w przypadku nadawania uprawnień. Możemy chcieć udostępnić użytkownikowi tylko część danych, lub część kolumn z tabeli. W takim wypadku tworzymy widok o zadanych właściwościach, a użytkownikowi zezwalamy na dostęp do widoku a nie tabeli.

Tworzenie widoków

CREATE [OR REPLACE] [FORCE] VIEW NAZWA_WIDOKU AS

TREŚĆ_ZAPYTANIA [ WITH READ ONLY] [WITH CHECK OPTION]

Aby stworzyć widok, należy mieć uprawnienia do wszystkich obiektów do których odnosi się widok.

OR REPLACE

Dzięki tej klauzuli w przypadku gdyby widok o takiej nazwie już istniał zostanie nadpisany przez właśnie tworzony.

FORCE

Wymusza stworzenie widoku nawet jeśli zapytanie będące podstawą widoku jest niepoprawne (np. odnosi się do tabeli która jeszcze nie istnieje).

WITH READ ONLY

W niektórych przypadkach można stosować instrukcje DML (np. INSERT) na widokach, ta instrukcja nawet jeśli formalnie byłoby to możliwe, uniemożliwia to.

WITH CHECK OPTION

Ta opcja sprawia, że w przypadku (jeśli to możliwe dla danego widoku) nie można wrzucić danych albo zmienić ich w taki sposób że nie będą widoczne w tym widoku.

Wykonywanie operacji DML na widokach

W przypadku zapytań, widoki funkcjonują tak jak tabele. W zależności od operacji DML widoki dotyczą różne właściwości. W żadnym z poniższych wypadków nie możemy wykonać operacji jeśli widok został stworzony z klauzulą WITH READ ONLY.

Update

• Widok nie może być oparty na wielu tabelach

• Nie może zawierać klauzuli DISTINCT

• Nie może zawierać GROUP BY ani funkcji grupowych

• Nie może zawierać skorelowanych zapytań

• Wyrażeń w kolumnie

Delete

• Widok nie może być oparty na wielu tabelach

• Nie może zawierać klauzuli DISTINCT

• Nie może zawierać GROUP BY ani funkcji grupowych

• Nie może zawierać skorelowanych zapytań

Insert

• Widok nie może być oparty na wielu tabelach

 

• Nie może zawierać klauzuli DISTINCT

• Nie może zawierać GROUP BY ani funkcji grupowych

• Nie może zawierać skorelowanych zapytań

• Wyrażeń w kolumnie

• Tabela, na której oparty jest widok zawiera kolumnę NOT NULL bez wartości domyślnej i kolumna ta nie jest odwzorowana w widoku.

• Jeżeli widok zostanie utworzony z klauzulą WITH CHECK OPTION, to nie będzie można wstawić do niego żadnego wiersza, który nie byłby później widoczny w tym widoku.

Usuwanie widoków

DROP VIEW NAZWA_WIDOKU;

Sekwencje

Tworzenie sekwencji

Sekwencja jest obiektem podającym kolejne wartości wg ustalonych kryteriów. Sekwencje stosujemy często w celu tworzenia kluczy głównych tabel. Po co przy wstawianiu kolejnych wierszy podawać ręcznie kolejny numerek po którym dany wiersz będziemy identyfikować? Łatwo się przy tym pomylić i wstawić numer który już istnieje, a poza tym wiąże się to z dość uciążliwym sprawdzaniem ostatniego numerka. Niech zrobi to za nas automat!

Na podstawie wyżej przytoczonego przykładu:

create sequence

Po tym następuje podanie nazwy sekwencji. W nazwie sekwencji nie może być spacji.

Minvalue

Wartość minimalna jaką może przybrać sekwencja.

Maxvalue

Wartość maksymalna jaką może przybrać sekwencja.

Start with

Określa wartość od jakiej ma się rozpoczynać sekwencja.

Increment by

Określa wartość o jaką ma się zmieniać aktualny stan sekwencji po każdym pobraniu danych.

Jako parametr tego polecenia możemy również podać liczbę ujemną. Wartość sekwencji będzie wtedy maleć.

Cycle / nocycle

Parametr ten określa czy sekwencja może się przekręcić (jak licznik przebiegu w samochodzie) i rozpocząć naliczanie od początku.

Cache / nocache

klauzula CACHE włącza wykonywanie pre-alokacji numerów sekwencji i przechowywanie ich w pamięci, co skutkuje zwiększeniem szybkości generacji kolejnych liczb. Klauzula NOCACHE wyłącza tę możliwość. Domyślnie przyjmowane jest CACHE 20. Wartość podana w CACHE musi być mniejsza niż MAXVALUE - MINVALUE

Order / noorder

Klauzula ORDER gwarantuje, że kolejne liczby będą generowane w porządku jakim otrzymane zostały przez system polecenia ich generacji. Klauzula NOORDER wyłączą tę własność.

Pobieranie wartości z sekwencji

Do pobierania danych z sekwencji, wykorzystywane są dwie pseudokolumny currval i nextval.

Nextval

Służy do pobierania następnej wartości z sekwencji.

Currval

Służy do pobierania aktualnej wartości sekwencji. Przed wykorzystaniem currval należy wykonać przynajmniej raz nextval na danej sekwencji. W przypadku braku takiej inicjacji, zarówno currval jak i nextval będą miały tą samą wartość odpowiadającą parametrowi start with dla danej sekwencji. Pobierać wartości z sekwencji możemy na dwa sposoby. Wykorzystywać do tego select na tabeli (np. dual) lub w instrukcjach DML. O tym drugim sposobie będziemy mówić nieco później. Poniżej przytaczam przykłady pobrania wartości currval i nextval oraz różnice pomiędzy nimi.

 

wykorzystanie sekwencji w instrukcjach DML

Dodając dane do tabeli często zachodzi konieczność wygenerowania dla każdego wpisu unikalnego id dla każdego wiersza. Zdarza się że jest to wymagane z powodu założenia na danej tabeli klucza głównego. W takiej sytuacji najwygodniej jest skorzystać z sekwencji. Sekwencje mogą produkować tylko wartości liczbowe.

Usuwanie sekwencji

Aby usunąć stworzoną sekwencję należy wykorzystać polecenie drop o następującej konstrukcji:

DROP SEQUENCE nazwa_sekwencji;

tak jak poniżej:

Modyfikacja sekwencji

Aby zmienić lub nadać jakiś parametr istniejącej sekwencji stosujemy konstrukcję:

ALTER SEQUENCE NAZWA_SEKWENCJI NAZWA PARAMETRU {WARTOŚĆ};

Nie możemy tylko zmienić parametru START WITH co widać wraz z przykładami prawidłowego zastosowania ALTER SEQUENCE na poniższym obrazku:

Indeksy

Indeksy pozwalają zdecydowanie przyspieszyć wyszukiwanie wierszy w tabelach.

W przypadku braku indeksu znalezienie wiersza spełniającego pewien warunek wymagałoby przejrzenia wiersz po wierszu całej tabeli. W przypadku dużych i bardzo dużych tabel, takie wyszukiwanie mogłoby trwać bardzo długo. W związku z drzewiastą konstrukcją indeksu można szybko znaleźć położenie poszukiwanych wierszy. Sprawia to że wyszukiwanie trwa zawsze krótko.

Tworzenie indeksu

Ogólna konstrukcja polecenia tworzącego indeks:

CREATE INDEX NAZWA_INDEKSU ON NAZWA_TABELI (KOLUMNA);Indeksy możemy zakładać na więcej niż jednej kolumnie. Wystarczy dodać je po przecinku.

Indeksy warto zakładać na tych kolumnach które często występują w zapytaniach jako warunek w filtracji wierszy lub kolumna po której grupujemy. Indeksy przyspieszają pobieranie danych, ale spowalniają ich dodawanie/zmianę. Wynika to z tego, że informacje o nowych danych muszą zostać dodane nie tylko do tabeli ale również do indeksu.

Usuwanie indeksu

DROP INDEX NAZWA_INDEKSU;

Linki bazodanowe

Linki bazodanowe są odwołaniami do innej bazy danych, mogącej znajdować się nawet na odległym (fizycznie) serwerze. Upraszczają pracę na wielu bazach danych, ponieważ możemy korzystać z innych baz w podobny sposób jak ze schematów innych użytkowników. Poniżej widzimy sposób tworzenia linka bazodanowego.

CREATE DATABASE LINK NAZWA_LINKU

CONNECT TO NAZWA_UZYTKOWNIKA IDENTIFIED BY HASLO

USING ALIAS_BAZY

Przykładowe zastosowanie:&

Jak widać stworzyliśmy link bazodanowy odnoszący się do bazy danych określonej w pliku tnsnames.ora jako XE. Plik ten zawiera szczegółowe dane dotyczące połączenia 'xe'. Dzięki wpisowi w tym pliku system wie do jakiej bazy danych się odwoływać.

Możemy również podać adres IP innego serwera Oracle, tak jak to widać na poniższej ilustracji:

Zdalny serwer Oracle na podstawie danych autoryzacyjnych przekieruje nas do właściwego schematu. Od momentu stworzenia linka bazodanowego możemy korzystać z obiektów w zdalnej bazie danych tak jak z lokalnych, musimy jedynie podawać „@nazwa_linku” po nazwie obiektu znajdującego się w tej bazie.

Ćwiczenia

1. Stwórz tabelkę kluczem głównym, jedną kolumną z unikalnymi wartościami oraz jedną do której zawsze

trzeba będzie wprowadzać dane

2. Stwórz widok który umożliwi wyświetlanie pracowników (tab. employees) z departamentu o podanej

nazwie (tab. departments)

3. Stwórz widok który umożliwi dodawanie wierszy do tabelki regions

4. Stwórz link bazodanowy do schematu użytkownika hr kolegi. Sprawdź czy są jakieś różnice pomiędzy

Twoją a jego tabelką employees

5. Stwórz tabelę „Miasta” zawierającą: id, nazwę miasta, klucz obcy do tabeli regions

6. Załóż klucz główny na pole id tabeli „Miasta”.

7. Załóż klucz unikalny na pole z nazwą miasta.

8. Dodaj do tabeli „Miasta” pole „dzielnica”

9. Załóż indeks na pole „dzielnica”

10.Stwórz sekwencję która rozpoczyna się od 1, o wartości maksymalnej 9999 postępującą o 1

11. Stwórz sekwencję która rozpoczyna się od 9999, o wartości minimalnej 1 postępującą o 4.

12.Sprawdź wartość sekwencji nie zmieniając jej wartości.

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: