Instrukcja SELECT

Instrukcja select służy do pobierania danych z bazy. Instrukcja ta może być bardzo prosta, ograniczona jedynie do nazw pobieranych kolumn i nazwy tabeli. Jak również i bardziej złożona, gdzie w połączeniu z różnymi argumentami i funkcjami może wykonywać operacje na danych, m.in. obliczenia, formatować wyniki i tworzyć podsumowania.


Najprostsza postać instrukcji select


select ‘Hello World!’;
Instrukcja select, która pobiera wszystkie dane z wybranej tabeli.


select * from [nazwa tabeli];


Instrukcja:

„select” - pobierz

„*” - oznacza wybranie zawartości wszystkich kolumn do wyświetlenia.

„from” - dosłownie „skąd”, po tym słowie wpisujemy nazwę tabeli, z której mają zostać pobrane dane.


select * from SalestLT.Product;
Wyświetlenie konkretnych kolumn


Gdy następuje potrzeba wyświetlenia z tabeli tylko części zawartych w niej kolumn, to po słowie select wpisujemy nazwę/nazwy kolumn, które chcemy wyświetlić, oddzielając je przecinkami i wskazujemy tabelę, z której te dane mają zostać pobrane.


select [kolumna1], [kolumna2], [kolumna3] from [nazwa tabeli];


select ProductID, Name, Color from SalesLT.Product;
select CustomerID, FirstName, LastName, CompanyName from SalesLT.Customer;

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: